Rozstrzygnięto II edycję konkursu w dziedzinie polityki społecznej

559 500 zł przeznaczono na realizację 46 projektów
Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął II edycję konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie polityki społecznej, w tym prowadzenia działań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa. W ramach II edycji konkursu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wpłynęły 144 projekty. 99 dotyczyło wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym a 45 wyrównywania szans osób niepełnosprawnych. Po analizie formalnej do rozpatrzenia przyjęto 70 ofert. Dotację na kwotę 559 500 zł otrzymało 46 projektów. Z wykluczeniem społecznym związane są 32 projekty, natomiast 14 dotyczy osób niepełnosprawnych. Przy ocenie projektów brano pod uwagę zadania określone w Programie Współpracy Województwa Śląskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2004. Dofinansowane zostały działania wspierające, integrujące i aktywizujące osoby oraz grupy zagrożone wykluczeniem społecznym m.in. z powodu ubóstwa, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz bezdomności. Wsparcie otrzymały również działania integrujące i pomocowe, podejmowane w lokalnym środowisku osób niepełnosprawnych. 24 000 zł otrzyma Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej. Projekt "Na Autostradę Życia" zgłoszony przez Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom otrzyma 23 500 zł. Kwotę 27 000 zł przeznaczono dla Centrum Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej w Mariance Rędzińskiej. 21 000 zł otrzyma dom matki i dziecka prowadzony przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w Knurowie a po 24 000 zł na aktywizację zawodową mieszkańcy Schronisk św. Brata Alberta w Zabrzu i Gliwicach.
Załączniki
Lista dofinansowanych projektów [HTM 21,5kB]