Pieniądze dla Śląska

Finansowaniu środkami z budżetu centralnego zadań Wojewody oraz Samorządu Wojewódzkiego w roku 2005 poświęcone było spotkanie ze śląskimi parlamentarzystami w Sali Marmurowej Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach
Marszałek Michał Czarski oraz Wojewoda Lechosław Jarzębski omówili założenia przyszłorocznych budżetów podlegających im urzędów. Budżet Samorządu Województwa będzie zbliżony do tegorocznego a przewidywana kwota ok.750 mln złotych powinna zaspokoić najważniejsze potrzeby włącznie z nowym zadaniem Województwa, którym na mocy decyzji Sejmiku, stanie się współfinansowanie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku po przejęciu parku od Ministra Skarbu Państwa. Kontynuowane będą inwestycje w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. Środki z tego źródła zasilać będą m.in. budowę Szpitala Wojewódzkiego w Rybniku, szpitali powiatowych w Raciborzu i Cieszynie a także rozbudowę Stadionu Śląskiego i Opery Śląskiej. Przewiduje się również znaczne wpływy przysługujące Województwu z tytułu udziału od podatku CIT od osób prawnych (15,9%) oraz PIT od osób fizycznych (1,6%). Nader istotnym elementem finansowej polityki Województwa Śląskiego w roku 2005 będzie zagospodarowanie środków pozabudżetowych. Na Samorządzie Województwa spoczywać będzie rozstrzygnięcie konkursów oraz dystrybucja znacznych kwot napływających w ramach wsparcia dla inwestycji i działań określonych w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego. Dla województwa śląskiego, w ramach ZPORR przeznaczono niemal 280 mln Euro, co daje kwotę ok. 1,34 mld złotych do wykorzystania w ciągu najbliższych 2 lat. Omawiając realizację ZPORR w naszym regionie marszałek Michał Czarski zwrócił uwagę na fakt, iż w ramach rozpisanych dotąd konkursów złożono wnioski na łączną kwotę już obecnie przewyższającą w/w kwotę alokacji dla województwa śląskiego. Do dzisiaj rozpisano konkursy w ramach 11 działań, w tym dla 10 zakończono już nabór wniosków. Łączna liczba złożonych wniosków zbliżyła się do 740. Świadczy to o tym jak wielkie są potrzeby gmin i powiatów w zakresie rozbudowy oraz modernizacji gospodarczej i społecznej infrastruktury. Z prognoz dotyczących wniosków, które nie przeszły jeszcze oceny formalnej lub będą jeszcze złożone w ramach nie zakończonych konkursów, wynika, że wygenerują one dodatkową kwotę ok. 1 mld złotych. Do tych prognoz należy także dodać przewidywane kwoty wniosków na działania realizowane bezpośrednio przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach priorytetu 2 ZPORR finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ten sposób ogólna wartość projektów zgłaszanych w ramach ZPORR kilkakrotnie przekroczy alokację dla naszego województwa. Stąd prośba do śląskich parlamentarzystów o wspieranie na forum Sejmu i Senatu idei przesuwania środków nie rozdysponowanych w ramach unijnych programów sektorowych (Fundusz Spójności) do ZPORR. Taką sugestię Samorząd Województwa przekazał również Premierowi RP. Wśród tematów poruszanych przez parlamentarzystów dominowały pytania, obawy i komentarze dotyczące inwestycji drogowych (A4, DTŚ), przyszłości sektora paliwowo-energetycznego, sytuacji WPKiW a także opieszałości Ministerstwa Skarbu w podejmowaniu ważnych dla Śląska decyzji. Mówiono również o przekazaniu samorządowi województwa Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego oraz planach dotyczących lokalizacji nowej siedziby Muzeum Śląskiego. Z uwagi na wagę poruszanych tematów, ich znaczenie dla regionu oraz wspólną troskę o odpowiednią reprezentację interesów naszego województwa na szczeblu rządowym oraz w Sejmie i Senacie Wojewoda i Marszałek zaproponowali by takie spotkania ze śląskimi parlamentarzystami odbywały się częściej.