Oświadczenie Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich

Zarząd Województwa Śląskiego negatywnie ocenia działania b. dyrektora CLO Zbigniewa Wypycha związane z wniesieniem majątku publicznego szpitala do prywatnej spółki CLO-MED
W związku z publikacjami prasowymi dotyczącymi Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich Zarząd Województwa Śląskiego pragnie oświadczyć, iż działania podejmowane przez b. dyrektora CLO Zbigniewa Wypycha związane z wniesieniem majątku publicznego szpitala do prywatnej spółki CLO-MED naraziły na szkodę majątek Województwa Śląskiego. Działania te stanowią niewątpliwą nieprawidłowość i oceniane są przez Zarząd Województwa Śląskiego jako rażące i naganne. 23 lutego 2000 Zarząd Województwa Śląskiego zawiadomił prokuraturę o popełnieniu czynu noszącego znamiona przestępstwa. Prokurator wszczął postępowanie z art. 296 § 1 kk. w sprawie wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w mieniu Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich poprzez niekorzystne dysponowanie jego majątkiem w okresie od kwietnia 1999 do lutego 2000. Powołany przez prokuraturę biegły wykazał, iż wysokość szkód, do których zaliczono, m.in. wydatki poniesione przez szpital na objęcie udziałów w CLO-MED, wydatki poniesione przez szpital związane z utrzymaniem oddanych do użytkowania CLO"MED pomieszczeń, zamknęła się w kwocie 99 853,86 zł. 29 lutego 2000 Zarząd Województwa Śląskiego po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej Szpitala odwołał dyrektora CLO Zbigniewa Wypycha z zajmowanego stanowiska w związku z ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych. 16 maja 2000 Województwo Śląskie wniosło do Sądu Okręgowego w Katowicach pozew o stwierdzenie nieważności umowy spółki CLO-MED ponieważ wniesienie majątku szpitala do spółki odbyło się bez zgody i wiedzy województwa jako organu założycielskiego. Zdaniem Zarządu Województwa naruszyło to art. 53 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. 6 czerwca 2000 sąd oddalił jednak powództwo stwierdzając, iż przepis ten nie dotyczy środków pieniężnych wniesionych do spółki przez szpital, lecz tylko jego majątku trwałego. 11 września 2000 Prokuratura Okręgowa w Katowicach umorzyła postępowanie stwierdzając, iż wyliczona kwota nie stanowi znacznej szkody majątkowej, tj. nie przekracza dwustukrotnej wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia (105 600 zł) i tym samym nie nosi znamion przestępstwa. Bezsprzecznym jednak jest, iż szkoda powstała. Obowiązująca od 1 kwietnia 2000 znowelizowana ustawa o zakładach opieki zdrowotnej bardziej precyzyjnie określa prawa organu założycielskiego stwierdzając, iż zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku szpitala może się odbyć na określonych przez ten organ zasadach. Zasady takie zostały uchwalone przez Zarząd Województwa Śląskiego w kwietniu br. Stanowisko Zarządu Województwa Śląskiego było zatem zgodne z intencją ustawodawcy. W świetle przedstawionych faktów Zarząd Województwa Śląskiego uznaje swoje postępowanie za właściwe i słuszne. Narażanie na szkodę majątku publicznego nie może spotkać się z niczyim pobłażaniem. Jednocześnie Zarząd Województwa oświadcza, że każde działanie podejmowane na szkodę majątku stanowiącego własność publiczną spotka się z równie stanowczą reakcją.