WKUA IV kadencji

Lata 2011-2014

Zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Śląskiego IV kadencji.

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 , poz.717 z późniejszymi zmianami)

zarządza się, co następuje:

§1

Powołuje się Wojewódzką Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną Województwa Śląskiego jako organ doradczy w sprawach zagospodarowania przestrzennego, w składzie:

 1. dr inż. Andrzej Baksik - Dyrektor Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
 2. mgr Ewa Burchat-Błachuta - Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
 3. mgr inż. arch. Michał Buszek - Przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Architektów,
 4. dr inż. arch. Krzysztof Kafka - Przewodniczący Południowej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Katowicach,
 5. mgr inż. arch. Krzysztof Gorgoń - Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Katowice,
 6. dr inż. arch. Tadeusz Kmieć - przedstawiciel Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Katowice,
 7. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło Prof. nzw. w Politechnice Śląskiej - Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej,
 8. dr inż. arch. Agnieszka Szczepańska-Góra - Przedstawiciel Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, przedstawiciel Subregionu Środkowego,
 9. mgr inż. arch. Wiesław Chmielewski - Dyrektor Pracowni Urbanistycznej w Rybniku, przedstawiciel Subregionu Zachodniego,
 10. mgr inż. arch. Jadwiga Świerczyńska - przedstawiciel Subregionu Północnego,
 11. mgr inż. arch. Grzegorz Gleindek - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej, przedstawiciel Subregionu Południowego.

§2

 1. Na Przewodniczącego WKUA wyznacza się Andrzeja Baksika.
 2. Na Zastępcę Przewodniczącego WKUA wyznacza się Ewę Burchat-Błachutę.

§3

Ustanawia się „Regulamin działania Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej" stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marszałek Województwa Śląskiego
Adam Matusiewicz