WKUA III kadencji

Lata 2007-2011

Zarządzenie nr 27./2007 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 17 kwietnia 2007 roku 

w sprawie
powołania Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Województwa Śląskiego
III kadencji

na podstawie: art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U., Nr 80 , poz.717 z późniejszymi zmianami)

zarządzam:

§1

Powołuję Wojewódzką Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną Województwa Śląskiego jako organ doradczy w sprawach zagospodarowania przestrzennego, w składzie:

 1. Michał Buszek
 2. Wiesław Chmielewski
 3. Krzysztof Gasidło
 4. Stanisław Gawlas
 5. Jan Gregorowicz
 6. Elżbieta Grzelak
 7. Teresa Homan-Chanek
 8. Maciej Kaczkowski
 9. Tadeusz Kmieć
 10. Tomasz Studniarek
 11. Marek Tomaszewski

§2

 1. Na Przewodniczącego WKUA wyznaczam Pana Andrzeja Baksika - Dyrektora Wydziału Strategii i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
 2. Na Wiceprzewodniczącego WKUA wyznaczam Panią Ewę Burchat-Błachutę - Z-cę Dyrektora Wydziału Strategii i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

§3

Ustanawiam "Regulamin działania Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej" stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym marszałek województwa ma obowiązek powołać wojewódzka komisję urbanistyczno-architektoniczna, jako organ doradczy w sprawach zagospodarowania i planowania przestrzennego.

Osoby powołane przez Marszałka Województwa Śląskiego w skład Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej posiadają wykształcenie i przygotowanie fachowe związane bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego.

Członkami WKUA są osoby rekomendowane przez branżowe stowarzyszenia i izby zawodowe, a także przedstawiciele środowiska naukowego oraz czterech obszarów polityki rozwoju.