WKUA II kadencji

Lata 2003-2006

W roku 2002 w związku z potrzebą dostosowania składu oraz regulaminu WKUA do aktualnych działań Zarządu Województwa powołano nową WKUA, w szczególności jako organ doradczy w sprawie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego regionu, powierzając Komisji opiniowanie poszczególnych etapów projektu planu.

W skład komisji weszło 11 osób reprezentujących Stowarzyszenie Architektów Polskich, Towarzystwo Urbanistów Polskich, izbę architektów, katowicką izbę urbanistów, środowisko akademickie, a także przedstawicieli Wojewody Śląskiego i czterech obszarów polityki rozwoju województwa.


 

Zarządzenie nr 84/2003
Marszałka Województwa Śląskiego
z dnia 23 grudnia 2003 roku

w sprawie
powołania Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Śląskiego,

na podstawie:

 • art.41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. Nr 142, poz. 1590 z późniejszymi zmianami),
 • art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U., Nr 80 ,poz.717)

zarządzam:

§1

Powołać Wojewódzką Komisję Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Śląskiego jako organ doradczy w sprawach zagospodarowania przestrzennego, w składzie:

Przewodniczący: Jurkowski Ryszard
Wiceprzewodniczący: Taczewski Tomasz
Członkowie: Adamczyk Andrzej
Chmielewski Wiesław
Gasidło Krzysztof
Gawlas Stanisław
Grzelak Elżbieta
Kaczkowski Maciej
Kamiński Zbigniew
Konopka Zygmunt
Studniarek Tomasz

§2

Dla Komisji, o której mowa w §1 ustalić regulamin stanowiący załącznik do zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Uchwały nr 171/22/II/2003
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 25.02.2003 r.

REGULAMIN
WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

§1

Przedmiot działania

Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna Województwa Śląskiego, zwana dalej "WKUA", jest organem doradczym Zarządu Województwa Śląskiego w sprawach zagospodarowania przestrzennego.

§2

Skład i organizacja pracy

 1. W skład WKUA wchodzą:
  • Przewodniczący,
  • Wiceprzewodniczący,
  • Członkowie.
 2. Przewodniczący WKUA w porozumieniu z Zarządem Województwa Śląskiego:
  • zwołuje posiedzenia;
  • ustala ich porządek;
  • ustala odpowiedni do omawianego tematu skład ekspertów oraz specjalistów spoza składu WKUA;
  • wyznacza autorów koreferatów i opinii, określa zakres i termin ich opracowania;
  • decyduje o potrzebie wizji w terenie i ustala jej termin.
 3. Kierowanie posiedzeniami WKUA należy do obowiązków Przewodniczącego, a w wypadku jego nieobecności - do Wiceprzewodniczącego.
 4. Wydział Urzędu Marszałkowskiego właściwy ds. Zagospodarowania Przestrzennego:
  • zapewnia organizację prac WKUA,
  • prowadzi jej dokumentację,
  • zapewnia właściwy obieg dokumentów,
  • sporządza protokoły z posiedzeń WKUA; każdy protokół podpisuje protokolant wraz z Przewodniczącym.
 5. O terminie, miejscu i porządku posiedzenia WKUA zawiadamia się jej członków za pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej 7 dni wcześniej.
 6. W przypadku, gdy posiedzenie nie może się odbyć w wyznaczonym terminie - o nowym terminie zawiadamia się, jak w punkcie 5.

§3

Formy działania

 1. WKUA wyraża swoją opinię w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków WKUA; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 2. Przewodniczący opracowuje pisemną opinię WKUA dotyczącą omawianego na posiedzeniu tematu, celem przedstawienia jej Zarządowi Województwa Śląskiego.

§4

Postanowienia końcowe

Obsługę techniczno-organizacyjną WKUA oraz środki na wydatki związane z jej działalnością zapewnia Zarząd Województwa Śląskiego.