Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Instytucja doradcza marszałka województwa

W każdym z szesnastu województw działa Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Funkcjonuje ona przy marszałku województwa jako zespół koordynacyjny działań administracji publicznej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przewodniczącym Radyjest marszałek województwa, jego zastępcami są: wojewoda i wojewódzki komendant Policji. Członkowie WRBRD to przedstawiciele zarządu województwa, zarządów powiatów i gmin, komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zarządu dróg wojewódzkich, zarządów dróg powiatowych i wojewódzkiego kuratora oświaty.

Do zadań WRBRD należy między innymi opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, opiniowanie aktów prawa miejscowego w tym zakresie, szkolenie kadr, inicjowanie współpracy międzywojewódzkiej, współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej oraz analizowanie i ocena działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie województwa.

Jednocześnie na szczeblu krajowym działa Krajowa  Rada  Bezpieczeństwa  Ruchu  Drogowego. Przewodniczącym KRBRD jest minister właściwy ds. transportu - obecnie Minister Infrastruktury. Członkami Rady są wskazani przez Premiera przedstawiciele Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych do spraw: administracji publicznej, budżetu, finansów publicznych, gospodarki, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, oświaty i wychowania, środowiska, transportu, wewnętrznych, pracy oraz Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Pożarnej, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz wojewodowie.

KRBRD określa kierunki i koordynuje działania administracji rządowej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do zadań KRBRD w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego należy między innymi:

proponowanie kierunków polityki państwa, opracowywanie programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,

  • zlecanie badań naukowych,
  • inicjowanie oraz opiniowanie aktów prawnych w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • inicjowanie współpracy zagranicznej jak również działalności edukacyjno-informacyjnej,
  • współpraca z organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi
  • analizowanie i ocena podejmowanych działań.

KRBRD ma obowiązek składania sprawozdań dotyczących stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działań realizowanych w tym zakresie na podstawie sprawozdań rad wojewódzkich i poszczególnych resortów. Sprawozdanie to składane jest corocznie Premierowi, Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie www.krbrd.gov.pl

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o WBRD (posiedzenia, uchwały) na stronie WORD-Katowice