Zadania Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

WRRP jest organem opiniodawczo-doradczymi Marszałka Województwa

Do zakresu jej działania należy w szczególności:

  1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie;
  2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
  3. opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;
  4. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania;
  5. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie;
  6. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności wojewódzkich urzędów pracy oraz przedstawianie Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
  7. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy;
  8. opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy;
  9. opiniowanie wojewódzkich kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców;
  10. współpraca z wojewódzkimi radami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy.