Regulamin WRRP

Załącznik do Zarządzenia Nr 00011/2017 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 9 lutego 2017

Regulamin
Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy
w Katowicach

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§1

 1. Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Katowicach, zwana dalej Radą, jest organem opiniodawczo - doradczym Marszałka Województwa Śląskiego w sprawach polityki rynku pracy.
 2. Rada działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 630).
 3. Regulamin określa szczegółową organizację i tryb działania Rady oraz tryb finansowania kosztów szkoleń członków Rady.

Rozdział II
Skład i organizacja Rady

§2

 1. Członków Rady powołuje i odwołuje Marszałek Województwa Śląskiego.
 2. Kadencja Rady trwa cztery lata.

§3

 1. 1. Marszałek Województwa Śląskiego zwraca się w formie pisemnej do organów i organizacji, o których mowa w § 4 o zgłoszenie kandydatów do Rady w terminie 15 dni roboczych od otrzymania zaproszenia.
 2. 2. Organy i organizacje zgłaszające kandydatów przedstawiają opis kariery zawodowej kandydata oraz informacje potwierdzające osiągnięcia i doświadczenia w zakresie rynku pracy.
 3. 3. Marszałek Województwa Śląskiego informuje organy i organizacje, w terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o terminie posiedzenia inauguracyjnego.

§4

 1. W skład Rady wchodzi do 20 osób powoływanych przez Marszałka Województwa Śląskiego spośród kandydatów zgłoszonych przez działające na terenie województwa śląskiego:
  1. wojewódzkie struktury każdej organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego;
  2. wojewódzkie struktury każdej organizacji pracodawców reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego;
  3. społeczno-zawodowe organizacje rolników, w tym związki zawodowe rolników indywidualnych i izb rolniczych;
  4. organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy.
 2. Marszałek Województwa Śląskiego może powoływać w skład Rady trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej Rady.
 3. Marszałek Województwa Śląskiego może zapraszać do udziału w posiedzeniach Rady przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w Radzie bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć.
 4. Na wniosek członków Rady zamieszkałych poza miejscowością, w której odbywają się obrady Rady, koszty ich przejazdów są refundowane ze środków Funduszu Pracy przez Marszałka Województwa Śląskiego, w wysokości i na zasadach określonych dla podróży krajowej w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

§5

Członek Rady może zostać odwołany:

 1. na wniosek organu lub organizacji, które zgłosiły kandydaturę na członka Rady;
 2. z inicjatywy Marszałka Województwa Śląskiego, po zasięgnięciu opinii organu lub organizacji, które zgłosiły kandydaturę na członka Rady.

Rozdział III
Zadania i kompetencje Rady

§6

Do zakresu działania Rady należy w szczególności:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie;
 2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 3. opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;
 4. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania;
 5. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie;
 6. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz przedstawianie Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
 7. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach;
 8. opiniowanie wniosków o odwołanie Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach;
 9. opiniowanie wojewódzkich kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców;
 10. współpraca z wojewódzkimi radami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy.

Rozdział IV
Tryb działania Rady

§7

 1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
 2. Rada wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, na czas trwania kadencji Rady.
 3. Kandydatury na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego są zgłaszane przez członków Rady i następnie poddawane pod głosowanie jawne.
 4. Wybór następuje po uzyskaniu przez kandydata zwykłej większości głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Rady. 5. Przebieg i rezultaty głosowania oraz ewentualne uwagi i zastrzeżenia członków Rady co do jego przeprowadzenia odnotowuje się w protokole z posiedzenia Rady.
 5. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
  1. ustalanie przedmiotu i terminu obrad Rady;
  2. zwoływanie posiedzeń Rady;
  3. inicjowanie i organizowanie prac Rady;
  4. przewodniczenie obradom Rady;
  5. reprezentowanie Rady w kontaktach z innymi organami i instytucjami;
  6. zapraszanie na posiedzenia Rady przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w Radzie.

§8

 1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.
 2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy liczby członków rady rynku pracy.
 3. Marszałek Województwa Śląskiego jest informowany o każdym posiedzeniu Rady z należytym wyprzedzeniem co najmniej tydzień przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
 4. Posiedzenie Rady może być zwoływane na wniosek Marszałka Województwa Śląskiego.
 5. Potrzebę zwołania posiedzenia Rady może zgłosić do Przewodniczącego Rady, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.
 6. Program posiedzenia wraz z odpowiednimi materiałami powinien zostać przekazany członkom Rady co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
 7. Członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, ma obowiązek usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem.

§9

 1. Rada wyraża swoją opinię, w sprawach należących do swojej kompetencji, w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole posiedzenia Rady, z zastrzeżeniem § 10.
 2. Uchwały w sprawach wymagających opinii Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy do Przewodniczącego Rady.
 3. Rada może powołać stałe lub doraźne zespoły problemowe w celu opracowania projektu opinii lub stanowiska w określonych sprawach.
 4. Na posiedzenia Rady, na których będą omawiane w szczególności problemy promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia mogą być zapraszani, w celu prezentacji stanowiska w omawianych sprawach, przedstawiciele organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w Radzie.

§10

 1. Głosowania Rady są jawne.
 2. Na umotywowany wniosek członka Rady Przewodniczący zarządza głosowanie tajne.

§11

 1. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest uzyskanie opinii członków Rady w trybie obiegowym.
 2. Tryb obiegowy polega na wyrażeniu stanowiska przez członków Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Decyzję o zastosowaniu trybu obiegowego podejmuje Przewodniczący Rady.
 4. W formie elektronicznej przekazywany jest projekt uchwały, wniosku oraz stanowiska wraz z dokumentami do wszystkich członków Rady, którzy we wskazanym terminie powinni ustosunkować się do przedstawionej propozycji.
 5. W przypadku zgłoszenia uwag lub sprzeciwu do treści projektu uchwały, wniosku lub stanowiska, projekt podlega analizie i z uwagami jest ponownie przesyłany do członków Rady.
 6. Przewodniczący Rady przedstawia na najbliższym posiedzeniu Rady do wiadomości wszystkim obecnym członkom Rady, wykaz uchwał, wniosków oraz stanowisk zaopiniowanych przez Radę w trybie obiegowym.
 7. Protokół z przebiegu i wyniku opiniowania w trybie obiegowym jest zatwierdzany przez Radę podczas najbliższego posiedzenia Rady.

Rozdział V
Szkolenia członków Rady

§12

 1. Rada może ustalić, w formie uchwały, roczny plan potrzeb szkoleniowych lub podjąć uchwałę o potrzebie zorganizowania dla zainteresowanych członków Rady szkolenia na temat związany z polityką rynku pracy.
 2. Ze środków Funduszu Pracy mogą być finansowane koszty szkoleń członków Rady.
 3. Szkolenia członków Rady są finansowane przez Marszałka Województwa Śląskiego w ramach pozostającego w jego dyspozycji limitu środków Funduszu Pracy na podstawie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego oraz zestawienia zawierającego w szczególności:
  1. liczbę uczestników oraz datę przeprowadzonego szkolenia;
  2. kwotę opłaty jednostkowej za szkolenie członka Rady przewidzianą w umowie o organizację szkolenia.
 4. Faktura lub równoważny dokument księgowy są wystawiane na ogólną kwotę stanowiącą sumę opłat jednostkowych za zorganizowane szkolenie, wymienionych w załączonym do nich zestawieniu.
 5. Przekazanie instytucji szkoleniowej środków finansowych przez Marszałka Województwa Śląskiego następuje w terminie i w sposób wynikający z umowy o organizację szkolenia.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§13

 1. Techniczną obsługę Rady zapewnia Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.
 2. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół przyjmowany przez Radę na kolejnym jej posiedzeniu.
 3. Protokół z posiedzenia Rady powinien w szczególności zawierać:
  1. listę obecności członków Rady i innych osób uczestniczących w posiedzeniu Rady,
  2. treść podjętych uchwał;
  3. treść zgłaszanych przez członków Rady wniosków,
  4. podpis Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady
 4. Protokoły oraz zbiór uchwał przechowywane są w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach przy ulicy Kościuszki 30.
 5. Rada informuje Marszałka Województwa Śląskiego o swoich pracach z własnej inicjatywy lub na wniosek Marszałka.

§14

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Marszałka Województwa Śląskiego.
 2. Członkowie Rady mogą proponować zmiany w Regulaminie, które przedstawiane są Marszałkowi Województwa Śląskiego.
 3. Wszelkie zmiany w Regulaminie dokonywane są wyłącznie w trybie właściwym do jego przyjęcia.

Marszałek Województwa Śląskiego
Wojciech Saługa

Załączniki
Regulamin WRRP (do pobrania) [PDF 185,0B]