Zarząd odwołuje się od decyzji Wojewody

Pismo w sprawie pozyskania siedziby Samorządu Województwa Śląskiego wystosowano dziś do Ministra Skarbu Państwa
Zarząd Województwa Śląskiego przekazał dziś Ministrowi Skarbu Państwa wniosek w sprawie uchylenia decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 29 maja 2002 roku odmawiającej przekazania na rzecz Województwa Śląskiego połowy Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach. Równocześnie Zarząd Województwa zwrócił się do ministra o podjęcie decyzji w tej sprawie. W uzasadnieniu zarząd stwierdził, iż „decyzja Wojewody Śląskiego nie zawiera uzasadnienia faktycznego, natomiast jej uzasadnienie prawne jest błędne”. W uzasadnieniu tej decyzji Wojewoda stwierdził, iż Urząd Marszałkowski nie wykonuje zadań Województwa. Tymczasem podstawą wniosku Województwa Śląskiego jest artykuł 49 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa mówiący o przekazaniu przez wojewodę z urzędu na rzecz województwa mienia, które służy realizacji jego zadań. Zgodnie z ustawą samorząd województwa wykonuje zadania województwa działając przez swoje organy, przy pomocy urzędu marszałkowskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych lub wojewódzkich osób prawnych. „Twierdzenie przeciwne stanowi zaprzeczenie istoty samorządności terytorialnej i świadczy o jej niezrozumieniu” – czytamy w uzasadnieniu przesłanym ministrowi. W chwili obecnej samorząd województwa zmuszony jest wynajmować pomieszczenia służące mu jako siedziba i ponosić z tego tytułu koszty najmu w wysokości ponad 1,5 mln zł rocznie. „Kwota ta mogłaby i powinna zasilać wojewódzkie jednostki służby zdrowia czy też wojewódzkie jednostki kultury” – pisze dalej zarząd. Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę o wystąpieniu do Wojewody Śląskiego o przekazanie połowy Gmachu Sejmu Śląskiego 9 października 2000 roku. 16 listopada 2000 wystąpienie w tej sprawie przekazano Wojewodzie Śląskiemu. W trakcie postępowania wojewodowie dwukrotnie wydawali postanowienia przedłużające termin rozstrzygnięcia; pierwsze (z 25 września 2001) – do 15 grudnia 2001, a drugie (28 grudnia 2001) – do 30 maja 2002. Dopiero po pisemnej interwencji Marszałka Województwa (18 marca 2002) Wojewoda 29 maja 2002 rozstrzygnął sprawę. Dwukrotnie jako przyczynę przedłużenia terminu rozstrzygnięcia podawano problemy z inwentaryzacją budynku, a także określeniem części nieruchomości, które miałyby być przekazane Województwu. Argumenty te nie stanowiły jednak podstawy uzasadnienia decyzji Wojewody. Tym samym wydanie dwóch niezaskarżalnych postanowień przedłużających termin rozstrzygnięcia miało jedynie na celu oddalenie ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. Działania zmierzające do pozyskania siedziby Samorządu Województwa Śląskiego podejmowane są przez władze regionu od 17 miesięcy.