XIV Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Podczas XIV sesji Sejmiku radni Województwa Śląskiego podjęli 14 uchwał, spośród których 9 dotyczyło wykonania budżetu na rok 2003
Radni przyjęli, m.in. uchwałę o przyznaniu Honorowej Odznaki za Zasługi dla Województwa Śląskiego wybitnemu kompozytorowi Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu. Sejmik przyjął także apel do rządu RP w sprawie utrzymania zerowej stawki VAT na sprzęt i usługi pożarnicze. Nie udało się wprowadzić do porządku obrad projektu uchwały o apelu Sejmiku do Senatu RP w sprawie zachowania możliwości realizowania restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego poprzez możliwość łączenia kopalń. Radni debatowali także na temat sytuacji w podległych samorządowi województwa placówkach służby zdrowia oraz o konsekwencjach likwidacji Izby Celnej w Cieszynie i związanej z tym trudnej sytuacji celników, którzy stają w obliczu konieczności zmiany zawodu lub przeniesienia się do pracy na wschodniej granicy RP. Dyskutowano także o zmianach w zarządzie Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego a także na temat sytuacji związanej z wynikami sejmowego głosowania nad projektem ustawy o restrukturyzacji górnictwa. Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski złożył sprawozdanie z działalności zarządu w okresie między sesjami. Odnosząc się do prac nad budżetem województwa na rok 2004, marszałek podkreślił, iż na razie nie można planować wydatków na poszczególne zadania bowiem nie weszła jeszcze w życie ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Marszałek poinformował o uruchomieniu realizacji programu łagodzenia w województwie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego. Jeśli pomyślnie zakończą się rozmowy rządu z Bankiem Rozwoju Europy na temat praktycznej interpretacji niektórych zapisów umowy kredytowej to, przy akceptacji resortu finansów, kwota 103 mln złotych umożliwi w najbliższych tygodniach wdrożenie pierwszego etapu finansowania programu. 72 mln zł otrzymają gminy. Pozostała część pierwszej transzy finansowego wsparcia programu przypadnie, za pośrednictwem Funduszu Górnośląskiego, sektorowi MŚP na tworzenie nowych miejsc pracy. Marszałek omówił także zakończony kilka dni temu program Plato Silesia będący cyklem szkoleń z zakresu nowoczesnego zarządzania oraz podnoszenia konkurencyjności w sektorze MŚP. To przedsięwzięcie zostało zrealizowane na Śląsku przy wsparciu ze strony rządu Flandrii. W najbliższych dniach rozpoczyna się w naszym województwie kolejny cykl szkoleń z zakresu pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Marszałek Michał Czarski poinformował także, iż wobec braku społecznej zgody na reorganizację regionalnych przewozów kolejowych, ten rodzaj komunikacji publicznej będzie na razie funkcjonował w naszym regionie wg dotychczasowych zasad.