Przyszłość wspólnej Europy

Ponad tysiąc uczestników z 28 krajów członkowskich i kandydackich uczestniczyło w Brukseli w Trzecim Europejskim Forum na temat Spójności Społeczno-Ekonomicznej
Dyskutowano o rozwoju wspólnej Europy oraz sposobach zmniejszania różnic w poziomie życia mieszkańców poszczególnych krajów. Rozmawiano także o rozwoju gospodarczym i społecznym. Polityka Spójności Społeczno-Gospodarczej zmierza do wyrównania szans poszczególnych regionów poprzez kreowanie gospodarczej koniunktury i tworzenie nowych miejsc pracy. Instrumentami realizacji tej polityki są Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności Unii Europejskiej. Uczestnicy Forum zastanawiali się jak w latach 2007-2013 wydać na ten cel 336 mld euro. Podczas dyskusji Przewodniczący Komisji Europejskiej Romano Prodi zaprezentował zadania stojące przed Komisją w najbliższych latach. Mówił o m.in. o potrzebie wzmacniania europejskiej solidarności i determinacji w likwidowaniu zaległości w poziomie życia występujących zwłaszcza w państwach nowoprzyjętych do UE. Minister Finansów Irlandii Tom Parlon przedstawił wykorzystanie przez jego kraj funduszy europejskich dla rozwoju gospodarczego i dobra mieszkańców. Przewodniczący Komitetu Regionów Peter Straub dowodził, iż - zgodnie z zasadą subsydiarności - prawdziwa polityka europejska nie może być prowadzona bez udziału samorządów lokalnych czy regionalnych. Polityka spójności jest dla nich istotnym elementem decydującym o rozwoju. Forum było również okazją do wymiany doświadczeń związanych z wykorzystaniem funduszy europejskich przez państwa i regiony. W czasie panelu z udziałem Premierów Węgier Petera Medgyessy’ego, Czech Vladdimira Spidla, Walii Rhodri Morgana, a także Ministrów Finansów, Niemiec Michaela Haupl’a i Portugalii Manuela Ferreira Leilte omówiono oczekiwania nowych krajów członkowskich w odniesieniu do polityki rozwoju regionalnego. Obrady Forum były również poświęcone uproszczeniu procedur i decentralizacji funduszy europejskich. Dyskusja z udziałem Hannes Mannien - minister do spraw regionalnych Finlandii, Miguela Fernandez Ordonez’a - Sekretarza Stanu do spraw budżetu Hiszpanii oraz wiceminister Krystyny Gurbiel z polskiego ministerstwa gospodarki potwierdziła fakt konieczności uproszczenia procedur zarówno w dostępie do funduszy strukturalnych jak i możliwości łączenia kilku źródeł europejskiego finansowania dla rządowo-samorządowych przedsięwzięć regionalnych zmierzających do podniesienia konkurencyjności oraz wzrostu gospodarczego regionów. Jako członek polskiej delegacji rządowo-samorządowej, w obradach uczestniczył Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski, który odbył m.in. rozmowę z Premierem rządu Walii - Rhodri Morganem. Oba regiony mają wiele wspólnych cech. W przeszłości, Walia zmagała się z gospodarczymi i społecznymi problemami, podobnymi do tych z którymi obecnie boryka się Śląsk. Marszałek Michał Czarski interesował się doświadczeniami Walii w wykorzystaniu funduszy europejskich a także w restrukturyzacji przemysłu węglowego i tworzeniu zawodowej alternatywy dla górników opuszczających tamtejsze kopalnie.