Śląski pakiet dla gospodarki

Śląski pakiet dla gospodarki 1,4 miliarda złotych trafiło w 2020 roku na pomoc przedsiębiorcom z województwa śląskiego dotkniętych skutkami pandemii.

Śląski Pakiet dla Gospodarki to kompleksowa oferta działań i realna pomoc zaproponowana przez władze regionu dla przedsiębiorców. Pakiet powstał w oparciu o środki unijne zarządzane z poziomu regionu i stanowił uzupełnienie działań strony rządowej w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Wsparcie zorganizowano w pięciu filarach:

  1. pożyczki obrotowe i płynnościowe wraz z uproszczeniami w zakresie wsparcia zwrotnego (298 mln zł). Do końca 2020 roku pośrednicy finansowi udzielili 181 pożyczek na kwotę ponad 105 mln zł. Pożyczki zostały udzielone na wydatki inwestycyjne i bieżące.
  2. outplacement i wsparcie pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy (640 mln zł). Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach realizował sześć zadań, których celem była poprawa sytuacji na rynku pracy: dofinansowanie do wynagrodzeń, dofinansowanie szkoleń dla MŚP, subsydiowane zatrudnienie i staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i działania outplacement, szkolenia, staże, subsydiowane zatrudnienie i dotacje na otwarcie działalności gospodarczej dla ludzi młodych (do 30 roku życia) oraz dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
  3. wsparcie bezzwrotne i inwestycje w MŚP (360 mln zł). W ramach konkursu „Innowacje w MŚP” Zarząd Województwa zwiększył alokację z 86 mln zł, do 117 mln zł, by dofinansować wszystkie pozytywnie ocenione projekty. Zarząd zadecydował ponadto o podniesieniu o prawie 200 ml zł (do ponad 270 mln zł) alokacji w konkursie „Inwestycje w MŚP” i zmienił kryteria dostępu, dzięki czemu o wsparcie mogły ubiegać się wszystkie firmy. Maksymalna kwota dofinansowania to 800 tys. zł, celem wsparcia było utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii i utrzymanie miejsc pracy. Ze środków na wsparcie MŚP w ramach konkursów „Innowacje w MŚP” i „Inwestycje w MŚP” dofinansowano łącznie 556 firm na kwotę 400 mln zł.
  4. samorządowe działania wspierające, regionalne centrum wsparcia MŚP (57 mln zł). Zorganizowano cykl webinariów skierowanych do przedsiębiorstw z regionu i uruchomiono infolinię. W ramach tego filaru zrealizowano projekt dotyczący promocji gospodarczej regionu i działań związanych z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania. Alokacja projektu to 24,6 mln zł. Innym projektem jest „Inter Silesia” związany z internacjonalizacją działalności gospodarczej, czyli pobudzeniem firm z sektora MŚP do działań eksportowych i innowacyjnych. Tu alokacja wyniosła 26,3 mln zł. Powołano też Śląskie Forum Ekspertów, organ społeczny, pełniący rolę konsultacyjną i doradczą dla Marszałka Województwa Śląskiego i zorganizowano Centrum Wsparcia MŚP, które umożliwia korzystanie z bezpłatnych porad i konsultacji w zakresie prawa, finansów, pozyskania środków, podatków i księgowości, kadr i restrukturyzacji przedsiębiorstw, marketingu i reklamy oraz ogólnie pojętego doradztwa. Z tej formy wsparcia skorzystało 240 przedsiębiorców.
  5. wejścia kapitałowe zwiększające zaangażowanie inwestorów w regionie (20 mln zł).

W realizację Pakietu zaangażowanych zostało pięć instytucji: Fundusz Górnośląski, Wojewódzki Urząd Pracy, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego oraz Śląski Fundusz Rozwoju. Konkursy skierowane dla przedsiębiorców, w ramach których mogli ubiegać się o wsparcie, przyczyniały się do wzrostu konkurencyjności. Są to pieniądze, jakie można było przeznaczyć na szeroko rozumiane działania inwestycyjne. Wnioski można było składać również w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dofinansowania ustalona została na poziomie 800 tys. zł. W konkursach wystartowało ponad 2200 przedsiębiorców z województwa śląskiego.