Regulamin działania WKUA V kadencji

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 131/23 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 3 listopada 2023 r.

Regulamin Działania Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Śląskiego VI kadencji samorządu województwa

§ 1

 1. Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna Województwa Śląskiego, zwana dalej ”WKU-A”, jest organem doradczym Marszałka Województwa Śląskiego VI kadencji w sprawach planowania przestrzennego.
 2. WKU-A powołana jest do:
  1. opiniowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa i jego zmian, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  2. opiniowania oceny realizacji inwestycji celu publicznego dokonywanej w ramach okresowej oceny planu zagospodarowania przestrzennego województwa, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  3. oceny prac konkursowych w dorocznym konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego”;
  4. opiniowania Regulaminów konkursów architektonicznych na zadania inwestycyjne realizowane przez Województwo Śląskie oraz udział w pracach Sądów Konkursowych,
  5. opiniowanie corocznego raportu monitoringowego Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego;
  6. wydawania innych opinii na potrzeby Marszałka Województwa Śląskiego.
 3. WKU-A powołana jest na okres VI kadencji samorządu województwa.

§ 2

Marszałek Województwa Śląskiego może odwołać Członka WKU-A z jej składu w razie:

 1. nieobecności Członka WKU-A na 5 posiedzeniach w roku;
 2. rezygnacji z funkcji Członka WKU-A;
 3. śmierci Członka WKU-A.

§ 3

 1. Posiedzenia WKU-A zwoływane są odpowiednio do potrzeb wynikających z bieżących prac samorządu województwa.
 2. Marszałek Województwa Śląskiego w porozumieniu z Przewodniczącym WKU-A ustala tematykę, termin, porządek i miejsce posiedzeń.
 3. O tematyce, terminie, porządku i miejscu posiedzenia WKU-A zawiadamia się jej Członków za pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej 7 dni wcześniej - dopuszcza się także powiadomienia telefoniczne.

§ 4

 1. Przewodniczący WKUA prowadzi posiedzenia WKU-A.
 2. Przewodniczący WKUA reprezentuje WKU-A na zewnątrz.
 3. W wypadku nieobecności Przewodniczącego pełnienie jego obowiązków należy do jednego z Zastępców Przewodniczącego.

§ 5

 1. W posiedzeniach WKU-A uczestniczą członkowie WKU-A, przedstawiciele Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz przedstawiciele Zarządu Województwa Śląskiego.
 2. Obecni na posiedzeniu członkowie WKU-A podpisują listę obecności.
 3. W posiedzeniach WKU-A mogą uczestniczyć zaproszeni przedstawiciele organów, instytucji i jednostek oraz eksperci, odpowiednio do omawianego tematu.
 4. Członkowie WKU-A oraz osoby wymienione w ust. 3 nie otrzymują wynagrodzenia za udział w posiedzeniach WKU-A.

§ 6

 1. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest organizacja posiedzenia WKU-A w trybie „on-line” - za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zapewniających jednoczesną transmisję wizji i dźwięku.
 2. Decyzję o zastosowaniu trybu on-line podejmuje Przewodniczący WKU-A.

§ 7

 1. WKU-A wyraża swoje opinie w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków WKU-A uprawnionych do głosowania.
 2. Uprawnionymi do głosowania są członkowie WKU-A z wyłączeniem Zastępcy Przewodniczącego, jako przedstawiciela Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.
 3. Opinie WKU-A zawarte są w protokole z posiedzenia, który podpisuje Przewodniczący WKU-A lub Zastępca Przewodniczącego WKU-A.
 4. Opinie WKU-A wyrażane są na podstawie referatów, koreferatów, opinii lub ekspertyz przygotowanych przez członków WKU-A oraz zaproszonych ekspertów.
 5. Marszałek Województwa Śląskiego w porozumieniu z Przewodniczącym WKU-A wyznacza autora referatu, koreferatu, opinii lub ekspertyzy oraz ustala jego temat, zakres i termin wykonania.
 6. Opracowanie i wygłoszenie referatu, koreferatu, opinii lub ekspertyzy wykonywane jest na podstawie odpowiedniej umowy, zawartej zgodnie z ogólnymi zasadami prawa.

§ 8

 1. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest uzyskanie opinii WKU-A w tzw. „trybie obiegowym”, który polega na wyrażeniu stanowiska przez Członków WKU-A - za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Decyzję o zastosowaniu trybu obiegowego podejmuje Przewodniczący WKU-A.
 3. W trybie obiegowym, projekt opinii WKU-A wraz ze z niezbędnymi dokumentami jest za pośrednictwem poczty elektronicznej przekazywany do wszystkich Członków WKU-A, którzy we wskazanym terminie powinni ustosunkować się do przedstawionej propozycji.
 4. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub uwag do projektu opinii WKU-A uzgadnianej w trybie obiegowym, jest ona analizowana, uzupełniana oraz ponownie przesyłana do Członków, celem wypracowania konsensusu.
 5. Opinie WKU-A wypracowane w trybie obiegowym zawarte są w protokole opiniowania, który zatwierdza Przewodniczący WKU-A lub Zastępca Przewodniczącego WKU-A.
 6. Przewodniczący WKU-A przedstawia opinie WKU-A wypracowane w trybie obiegowym i zawarte w protokole opiniowania na najbliższym posiedzeniu WKU-A do wiadomości wszystkim obecnym Członkom WKU-A.

§ 9

Obsługą techniczno-organizacyjną WKU-A zajmuje się Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, który:

 1. zapewnia organizację prac WKU-A,
 2. prowadzi jej dokumentację,
 3. prowadzi korespondencję,
 4. sporządza protokoły z posiedzeń WKU-A, o których mowa w § 7 ust. 3 oraz w § 8 ust. 5.

§ 10

 1. Środki na wydatki związane z działalnością WKU-A zabezpieczone są w planie finansowym Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.
 2. Wysokość wynagrodzenia za przygotowanie i wygłoszenie referatu, koreferatu, opinii lub ekspertyzy, o których mowa w § 7 ust.4, 6 określa odpowiednia umowa.