Regulamin Organizacyjny Śląskiego Forum Ekspertów

Załącznik do Uchwały nr 878/120/VI/2020
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 22.04.2020 roku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO FORUM EKSPERTÓW

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne

§ 1

Regulamin określa organizację oraz tryb pracy Śląskiego Forum Ekspertów, zwanego w dalszej części Forum w sprawach związanych z pobudzaniem aktywności gospodarczej i podnoszeniem poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa.

ROZDZIAŁ II
Zakres działania Forum

§ 2

 1. Forum jest społecznym, kolegialnym organem pełniącym funkcję konsultacyjną i opiniodawczą Marszałka Województwa Śląskiego w zakresie zapobiegania negatywnym skutkom pandemii w obszarze gospodarki oraz wspierania rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego.
 2. W skład Forum wchodzą przedstawiciele środowiska gospodarczego, w tym samorządu gospodarczego, organizacji pracodawców, środowiska naukowego, organizacji pracowników, samorządu terytorialnego.
 3. Forum wspiera plany i działania samorządu Województwa Śląskiego w zakresie zapobiegania negatywnym skutkom pandemii w obszarze gospodarki oraz wspierania rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego.

§ 3

Do zakresu działania Forum należy:

 1. przygotowywanie rekomendacji związanych z:
  1. pobudzaniem aktywności gospodarczej po okresie ograniczenia aktywności gospodarczej związanej ze stanem epidemii koronawirusa,
  2. podnoszeniem poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa,
  3. tworzeniem warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy,
  4. realizacją Śląskiego Pakietu dla Gospodarki,
  5. osiągnięciem celów Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+",
 2. proponowanie rozwiązań dotyczących koordynacji działań organów administracji samorządowej dotyczących rozwoju gospodarczego,
 3. inspirowanie przedsięwzięć pobudzających aktywność gospodarczą,
 4. analizowanie i wykorzystywanie doświadczeń oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie podnoszenia poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa,
 5. tworzenie warunków dla lepszej komunikacji i dialogu między administracją publiczną, a sferą nauki i gospodarki, w sprawach dotyczących rozwoju gospodarczego.

ROZDZIAŁ III
Tryb powoływania i odwoływania członków Forum oraz kadencja Forum

§ 4

 1. Członków Forum, w tym Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Forum powołuje odwołuje Marszałek Województwa Śląskiego.
 2. Członek Forum może zostać odwołany:
  1. z inicjatywy Zarządu Województwa Śląskiego lub Marszałka Województwa,
  2. po złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 5

Forum powoływane jest na okres kadencji samorządu województwa.

ROZDZIAŁ IV
Organizacja oraz tryb pracy Forum

§ 6

 1. Pracą Forum kieruje Przewodniczący Forum, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Forum.
 2. Do zadań Przewodniczącego Forum należy:
  1. zwoływanie posiedzeń Forum,
  2. przewodniczenie posiedzeniom Forum,
  3. ustalanie w uzgodnieniu z Marszałkiem Województwa harmonogramu prac Forum, w tym terminów i programów kolejnych posiedzeń, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Forum,
  4. reprezentowanie Forum na zewnątrz,
  5. zapraszanie na posiedzenia Forum w uzgodnieniu z Marszałkiem Województwa przedstawicieli organów, organizacji i instytucji,
  6. przedstawianie propozycji ustaleń w sprawach organizacyjnych.

§ 7

 1. Posiedzenia Forum odbywają się w zależności od potrzeb, zgodnie z harmonogramem prac, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu wraz z propozycją porządku obrad, przekazywane jest członkom Forum drogą elektroniczną na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem.
 3. Porządek obrad powinien obejmować:
  1. Otwarcie posiedzenia;
  2. Przyjęcie porządku obrad;
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Forum;
  4. Omówienie tematyki będącej przedmiotem posiedzenia;
  5. Podjęcie uchwał, wniosków, opinii;
  6. Sprawy różne;
  7. Propozycje tematów na kolejne posiedzenie wraz z terminem obrad;
  8. Zakończenie.
 4. Posiedzenia Forum odbywają się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego lub miejscu ustalonym przez Przewodniczącego Forum w uzgodnieniu z Marszałkiem Województwa.

§ 8

 1. Forum wyraża swoją opinię w formie:
  1. uchwały,
  2. odpowiedniego zapisu w protokole z posiedzenia Forum.
 2. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych na danym posiedzeniu.
 3. Forum może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym.
 4. Uchwała jest podjęta w trybie obiegowym, gdy wszyscy członkowie Forum zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i terminie oddania głosu.

§ 9

 1. Z każdego posiedzenia Forum sporządza się protokół.
 2. Protokół z posiedzenia Forum zawiera w szczególności:
  1. porządek dzienny posiedzenia,
  2. listę imienną uczestników posiedzenia,
  3. treść uchwał, wniosków, stanowisk, opinii,
  4. ustalenia z prac Forum.
 3. Protokół z posiedzenia podpisuje Przewodniczący Forum, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Forum.

ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe

§ 10

 1. Przewodniczący Forum przedstawia Zarządowi Województwa Śląskiego sprawozdania z działalności Forum za dany rok kalendarzowy, w termie do dnia 31 marca roku następnego.
 2. Obsługę techniczno-organizacyjną Forum zapewnia Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

§ 11

Członkostwo w Forum ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Forum, członkowie Forum, zaproszone osoby, nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów uczestnictwa.