Regulamin Śląskiej Rady Turystyki

Załącznik do Zarządzenia nr 73/20
Marszałka Województwa Śląskiego
z dnia 29 maja 2020 r.

REGULAMIN ŚLĄSKIEJ RADY TURYSTYKI

§1

Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin Śląskiej Rady Turystyki, zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółową organizację i tryb działania Śląskiej Rady Turystki, zwanej dalej „Radą”.
 2. Rada pełni rolę konsultacyjną i opiniodawczo - doradczą Marszałka Województwa Śląskiego, zwanego dalej „Marszałkiem”, w obszarze turystyki w zakresie wymiany informacji, doświadczeń i wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach związanych z rozwojem turystyki w Województwie Śląskim.
 3. W skład Rady wchodzi od 10 do 20 członków powoływanych i odwoływanych przez Marszałka spośród osób posiadających nieposzlakowaną opinię oraz wiedzę ekspercką niezbędną do wykonywania funkcji członka Rady.

§2

Skład i organizacja

 1. Do udziału w pracach Rady, Marszałek bądź Przewodniczący Rady może zapraszać inne osoby spoza składu Rady, jeżeli jest to celowe ze względu na realizację zadań Rady.
 2. Kadencja Rady trwa od dnia pierwszego posiedzenia Rady do końca aktualnej kadencji organów samorządu województwa.
 3. Marszałek może zmieniać skład osobowy Rady podczas trwania jej kadencji.
 4. Członek Rady może zostać odwołany ze składu Rady:
  1. jeżeli nie wykonuje obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu;
  2. działa niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  3. narusza dobre imię Rady lub Marszałka.
 5. W skład prezydium Rady wchodzą: Przewodniczący Rady i dwóch Wiceprzewodniczących wybranych przez Członków Rady na pierwszym posiedzeniu Rady w głosowaniu tajnym.
 6. Rada może odwołać Przewodniczącego bezwzględną większością głosów składu Rady, w głosowaniu tajnym.
 7. Odwołanie Wiceprzewodniczących odbywa się zwykłą większością głosów składu Rady, w głosowaniu tajnym.
 8. W przypadku odwołania Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rada dokonuje wyboru nowego Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego na najbliższym posiedzeniu Rady.
 9. Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz na rok.
 10. Posiedzenia Rady zwołuje Marszałek lub w jego imieniu Przewodniczący Rady.
 11. Zaproszenie informujące o zwołaniu posiedzenia Rady doręcza się Członkom Rady na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 12. Przewodniczący organizuje i kieruje pracą Rady oraz reprezentuje ją na zewnątrz - uprawnienie to Przewodniczący Rady może delegować na Wiceprzewodniczącego.
 13. Członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie nie otrzymując wynagrodzenia.
 14. W sytuacjach pilnych zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady możne być dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej z jednoczesnym powiadomieniem telefonicznym, na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
 15. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce i proponowany porządek obrad, jak również przedkłada się stosowne dokumenty, niezbędne do odbycia posiedzenia.
 16. Posiedzenia Rady są protokołowane przez pracownika Departamentu Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Załącznikiem do protokołu jest lista obecności.
 17. Organizacyjną obsługę Rady zapewnia Departament Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.
 18. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego lub w uzasadnionych przypadkach w innym miejscu wyznaczonym przez Marszałka lub Przewodniczącego Rady.

§3

Postanowienia końcowe

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane są wyłącznie w trybie właściwym do jego przyjęcia.