Regulamin Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego

Regulamin Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego

§ 1
Postanowienia Ogólne

Regulamin określa tryb pracy Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego zwaną dalej Radą, powołanej na potrzeby realizacji projektu „Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022”, zwanego dalej Programem.

§ 2
Rada

 1. Do zadań Rady należy koordynacja zadań związanych z wdrażaniem, monitorowaniem i ewaluacją Programu oraz inicjowanie działań zapobiegawczych w ramach ochrony i promocji zdrowia psychicznego w województwie.
 2. Rada wspiera proces opracowywania Programu poprzez wiedzę, doświadczenie, znajomość problematyki zdrowotnej oraz przepisów dotyczących ochrony i promocji zdrowia psychicznego.
 3. W skład Rady wchodzą:
  1. Przewodniczący Rady,
  2. Zastępcy Przewodniczącego Rady,
  3. Członkowie Rady, tj. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, opieki zdrowotnej oraz systemu oświaty.

§ 3
Organizacja pracy Rady

 1. Zadania Przewodniczącego Rady:
  1. organizowanie i kierowanie pracami Rady, w tym zwoływanie i ustalanie porządku obrad posiedzeń,
  2. prowadzenie posiedzeń Rady,
  3. koordynowanie wymiany informacji pomiędzy Członkami Rady,
  4. koordynowanie realizacji harmonogramu prac nad wdrożeniem, monitorowaniem i ewaluacją Programu,
  5. określanie zakresu opracowywanych dokumentów i terminu ich realizacji,
  6. przygotowywanie informacji dla Zarządu Województwa Śląskiego na temat prac realizowanych przez Radę,
  7. współpraca merytoryczna z przedstawicielami środowisk odpowiedzialnych za ochronę zdrowia psychicznego,
  8. przygotowywanie informacji i materiałów na posiedzenie Rady, 9) nadzór nad realizacją Programu, w tym nad systemami wdrażania, monitoringu i ewaluacji.
 2. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady obowiązek pełnienia jego zadań przejmują Zastępcy Przewodniczącego Rady.
 3. Zadania Członków Rady:
  1. udział w posiedzeniach Rady,
  2. wspieranie procesu opracowywania Programu oraz jego programów wykonawczych,
  3. konsultowanie i/ lub opiniowanie projektu Programu oraz projektów programów wykonawczych do Programu,
  4. koordynacja zadań realizowanych przez reprezentowane przez siebie podmioty i instytucje, z zakresu monitorowania realizacji Programu,
  5. analizowanie rezultatów Programu, w szczególności osiągania celów wyznaczonych w Programie, 6) sporządzanie rocznych i końcowych raportów z wdrażania Programu,
  6. przeprowadzenie ewaluacji realizacji Programu.
 4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym eksperci. Udział poszczególnych ekspertów może mieć charakter doraźny lub stały.
 5. Rada przy realizacji systemów wdrażania, monitoringu i ewaluacji Programu współpracuje z przedstawicielami poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi oraz innymi działającymi w regionie placówkami realizującymi zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.
 6. Udział oraz praca w Radzie jest bezpłatna.
 7. Posiedzenia zespołów odbywają się doraźnie w razie potrzeby.
 8. Z posiedzeń Rady sporządzany zostaje protokół ustaleń podjętych w trakcie obradowania.