Regulamin Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 132/20
Marszałka Województwa Śląskiego
z dnia 08.10.2020 r.

Regulamin Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1

Regulamin określa tryb pracy Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego zwanej dalej Radą, powołanej na potrzeby realizacji „Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022”, zwanego dalej Programem.

Rozdział II

Skład Rady

§ 2

W skład Rady wchodzą:

 1. Przewodniczący Rady;
 2. Zastępcy Przewodniczącego Rady;
 3. Członkowie Rady.

§ 3

Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku:

 1. złożenia rezygnacji przez Członka z uczestnictwa w pracach Rady;
 2. odwołania Członka ze stanowiska, z którym wiąże się uczestnictwo w pracach Rady;
 3. śmierci Członka Rady;
 4. zakończenia działalności Rady.

§ 4

Za zgodą Przewodniczącego Rady w posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym eksperci. Udział poszczególnych ekspertów może mieć charakter doraźny lub stały.

Rozdział III

Organizacja pracy Rady

§ 5

 1. Do zadań Rady należy:
  1. koordynacja zadań związanych z wdrażaniem, monitorowaniem i ewaluacją Programu;
  2. inicjowanie działań zapobiegawczych w ramach ochrony i promocji zdrowia psychicznego w województwie;
  3. analizowanie rezultatów Programu, w szczególności osiągania celów wyznaczonych w Programie;
  4. sporządzanie raportów z realizacji Programu.
 2. Rada wspiera proces realizacji Programu, poprzez wiedzę, doświadczenie, znajomość problematyki zdrowotnej oraz przepisów dotyczących ochrony i promocji zdrowia psychicznego.
 3. Rada przy realizacji systemów wdrażania, monitoringu i ewaluacji Programu współpracuje z przedstawicielami poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi oraz innymi działającymi w regionie placówkami realizującymi zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

§ 6

 1. Zadania Przewodniczącego Rady:
  1. organizowanie i kierowanie pracami Rady, w tym zwoływanie i ustalanie porządku obrad posiedzeń Rady;
  2. prowadzenie posiedzeń Rady;
  3. koordynowanie wymiany informacji pomiędzy Członkami Rady;
  4. przygotowywanie informacji dla Zarządu Województwa Śląskiego na temat prac realizowanych przez Radę;
  5. współpraca merytoryczna z przedstawicielami środowisk odpowiedzialnych za ochronę zdrowia psychicznego;
  6. przygotowywanie informacji i materiałów na posiedzenie Rady;
  7. nadzór nad realizacją Programu, w tym nad systemami wdrażania, monitoringu i ewaluacji.
 2. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady obowiązek wykonywania jego zadań przejmują Zastępcy Przewodniczącego Rady.

§ 7

 1. Członek Rady ma prawo:
  1. wglądu we wszystkie dokumenty przedkładane Radzie;
  2. występowania do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o zasięgnięcie opinii ekspertów;
  3. przedstawianie opinii i postulatów w sprawach objętych zakresem Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022;
  4. wnoszenia na piśmie wraz z uzasadnieniem tematów do porządku obrad Rady,
 2. Do obowiązków Członka Rady należy:
  1. znajomość założeń Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022;
  2. uczestniczenie w posiedzeniach Rady;
  3. branie czynnego udziału w pracach Rady;
  4. podejmowanie decyzji w oparciu o najlepszą wiedzę i przekonanie odnośnie racjonalności proponowanych rozwiązań.

§ 8

Członek Rady jest zobowiązany do wyłączenia się z prac Rady w sprawach dotyczących jego interesów majątkowych lub osobistych, bądź interesów instytucji, którą reprezentuje. O wyłączeniu się z prac Rady w danej sprawie Członek Rady informuje w formie pisemnej Przewodniczącego Rady.

§ 9

 1. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący w razie potrzeby. O terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady zawiadamia się jej Członków na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia, o ile termin ten nie został określony na poprzednim spotkaniu. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady może skrócić termin zawiadomienia o posiedzeniu oraz przesłać materiały do rozpatrzenia bez konieczności zachowania wcześniej ustalonego terminu.
 2. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku braku rozstrzygnięcia, decydujący głos ma Przewodniczący Rady.
 3. Z posiedzeń Rady sporządzany zostaje protokół ustaleń, podjętych w trakcie posiedzeń Rady.
 4. Obsługą administracyjną Rady zajmuje się Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§ 10

Udział oraz praca w Radzie są bezpłatne.

§ 11

Radzie przysługuje prawo wnioskowania do Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie zmian w Regulaminie.

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności trybu właściwego dla jego przyjęcia.