Regulamin zespołu ds. HIV i AIDS

Załącznik do Zarządzenia nr 131/20
Marszałka Województwa Śląskiego
z dnia 08.10.2020 r.

Regulamin działania Zespołu ds. Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

Rozdział I

Przedmiot działania

 1. Zespół ds. Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, zwany dalej Zespołem, powołany zostaje w celu koordynowania na terenie województwa śląskiego działań wynikających z harmonogramów rocznych Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
 2. Do zadań Zespołu należy udział w pracach związanych z tworzeniem, wdrażaniem i monitorowaniem Harmonogramu oraz inicjowanie działań zmierzających do zapobiegania i zwalczania HIV/AIDS w województwie śląskim.
 3. Zespół powołany jest na czas trwania Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

Rozdział II

Skład i organizacja pracy

 1. W skład Zespołu wchodzą:
  1. Przewodniczący Zespołu;
  2. Zastępca Przewodniczącego Zespołu;
  3. Członkowie Zespołu.
 2. 2. Zadaniem Przewodniczącego jest:
  1. prowadzenie posiedzeń Zespołu;
  2. wyznaczanie terminów, miejsca i porządku spotkań Zespołu;
  3. zawiadamianie - za pośrednictwem Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego - Członków Zespołu o miejscu i terminie posiedzeń;
  4. zapraszanie do udziału w posiedzeniach osób nie wchodzących w skład Zespołu, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu HIV/AIDS będą wspierać Zespół;
  5. organizowanie prac Zespołu, w tym koordynowanie wymiany informacji pomiędzy jego Członkami;
  6. określanie zakresu opracowywanych dokumentów i terminu ich realizacji.
 3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu, jego obowiązki powierza się Zastępcy Przewodniczącego Zespołu.
 4. Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego zapewnia obsługę organizacyjną i techniczną prac Zespołu poprzez:
  1. organizację prac Zespołu;
  2. obsługę posiedzeń Zespołu;
  3. prowadzenie dokumentacji z prac Zespołu;
  4. opracowywanie projektu porządku posiedzenia Zespołu;
  5. zawiadamianie o miejscu i terminie posiedzeń Zespołu;
  6. przygotowywanie oraz dostarczanie materiałów i projektów dokumentów do rozpatrzenia lub zatwierdzenia przez Zespół;
  7. sporządzanie protokołów z posiedzeń Zespołu.
 5. Posiedzenie Zespołu zwołuje jego Przewodniczący, w terminie do dnia 15 października każdego roku. W sytuacjach wymagających podjęcia istotnych decyzji związanych z realizacją Harmonogramu, posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w dodatkowym terminie wskazanym przez Przewodniczącego. O terminie, miejscu i porządku posiedzenia Zespołu zawiadamia się jego Członków na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia, o ile termin ten nie został określony na poprzednim spotkaniu. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zespołu może skrócić termin zawiadomienia o posiedzeniu oraz przesłać materiały do rozpatrzenia bez konieczności zachowania wcześniej ustalonego terminu.
 6. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku braku rozstrzygnięcia, decydujący głos ma Przewodniczący Zespołu.
 7. Członkostwo w Zespole wygasa z dniem utraty przez Członka funkcji, z którą jest ono związane. Informację o odwołaniu Członka Zespołu bądź jego rezygnacji przekazuje do Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego podmiot, który był reprezentowany przez Członka Zespołu. Uprawniony podmiot wskazuje wówczas swojego nowego przedstawiciela lub powiadamia o rezygnacji z członkostwa w Zespole.

Rozdział III

Formy działania

 1. Zespół pracuje metodą warsztatową, wykorzystując konsultacje i doradztwo w zakresie realizowanych zadań. Dopuszcza się wymianę informacji oraz przygotowanych dokumentów drogą elektroniczną. Możliwe jest wyrażenie opinii lub stanowiska przez Członków Zespołu w trybie obiegowym drogą elektroniczną.
 2. Z posiedzeń Zespołu sporządzany jest protokół ustaleń podjętych w trakcie jego prac.
 3. Funkcja w Zespole ma charakter społeczny, Członkowie Zespołu nie otrzymują żadnych honorariów ani wynagrodzenia za udział w pracach Zespołu.
 4. Zespół ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.