Zarządzenie Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie powołania WKUA Województwa Śląskiego

Zarządzenie nr 131/23 z 3 listopada 2023

Organ wydający: Marszałek Województwa Śląskiego

W sprawie zmiany Zarządzenia nr 17/19 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Śląskiego VI kadencji samorządu województwa z późn. zm.

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z pózn. zm.), art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz § 64 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

§ 1

Zmienia się Zarządzenie nr 17/19 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Śląskiego VI kadencji samorządu województwa z późn. zm., zwanej dalej „Komisją”, w następujący sposób:

  1. ze składu Komisji odwołuje się Pana Andrzeja Figasa;
  2. do składu Komisji powołuje się Panią Małgorzatę Staś - Dyrektora Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu - Dyrektora ds. Transformacji Regionu, I Zastępcę Przewodniczącego WKU-A;
  3. § 1 ust. 2 pkt. 5 załącznika nr 2 otrzymuje brzmienie: „5) opiniowanie corocznego raportu monitoringowego Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego;”;
  4. § 1 ust. 2 pkt. 6 załącznika nr 2 otrzymuje brzmienie: „6) wydawania innych opinii na potrzeby Marszałka Województwa Śląskiego.”

i tym samym załączniki nr 1 i nr 2 do zarządzenia otrzymują brzmienie załączników nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu - Dyrektorowi ds. Transformacji Regionu.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Członkowi Zarządu Województwa Śląskiego sprawującemu nadzór nad Departamentem Rozwoju i Transformacji Regionu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki
Załącznik do Zarządzenia nr 69/22 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 20 czerwca 2022 r. [PDF 271,5kB]
Zarządzenie Nr 17/19 [PDF 68,2kB]
Zarządzenie nr 21/19 [PDF 120,0kB]
Zarządzenie Nr 63/19 [PDF 130,7kB]
Zarządzenie Nr 76/20 [PDF 301,8kB]
Zarządzenie nr 143/2020 [PDF 351,7kB]
Zarządzenie Nr 69/22 [PDF 167,3kB]
Zarządzenie nr 131/23 [PDF 260,8kB]