Zarządzenie Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie powołania WKUA Województwa Śląskiego

Zarządzenie nr 143/2020 z 6  listopada 2020

Zarządzenie nr 143/2020 z dnia 6.11.2020 r. Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17/19 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Śląskiego VI kadencji samorządu województwa z późn. zm.

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz § 66 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

§ 1

Zmienia się Zarządzenie nr 17/19 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Śląskiego VI kadencji samorządu województwa z późn. zm. w ten sposób, iż Załącznik nr 1 do tego zarządzenia otrzymuje brzmienie Załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia, a Załącznik nr 2 do tego zarządzenia otrzymuje brzmienie Załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Wicemarszałkowi Województwa sprawującemu nadzór nad Departamentem Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki
Zarządzenie Nr 17/19 [PDF 68,2kB]
Zarządzenie nr 21/19 [PDF 120,0kB]
Zarządzenie Nr 63/19 [PDF 130,7kB]
Zarządzenie Nr 76/20 [PDF 301,8kB]
Zarządzenie nr 143/2020 [PDF 351,7kB]