Zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego

Zarządzenie Nr 00020/18 z dnia 12 marca 2018
Organ wydający: Marszałek Województwa Śląskiego

W sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz § 69 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w związku z pkt VII ppkt. 3.6) załącznika do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492).

§ 1

 1. Powołuje się Wojewódzką Radę Zdrowia Psychicznego, zwaną dalej Radą.
 2. Celem prac Rady będzie koordynacja działań i monitorowanie realizacji zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych.

§ 2

W skład Rady wchodzą: Przewodniczący Rady, Zastępcy Przewodniczącego Rady, Członkowie Rady. Szczegółowy skład Rady określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Prace Rady przebiegają zgodnie z Regulaminem Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Traci moc obowiązującą Zarządzenie nr 00162/2011 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

§ 6

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Członkowi Zarządu nadzorującemu pracę Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr 52/22 z dnia 4 maja 2022 r.
Organ wydający Marszałek Województwa Śląskiego

W sprawie zmiany Zarządzenia nr 00020/18 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego z późn. zm.

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 547 z późn. zm.), Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 539/27/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13.03.2019 r. oraz § 67 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

§ 1

Zmienia się Zarządzenie nr 00020/18 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego z późn. zm. w następujący sposób:

 1. ze składu Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego odwołuje się:
  1. Panią Małgorzatę Przybyłek,
  2. Pana Grzegorza Gwoździa,
  3. Panią Dominikę Błasiak;
 2. 2) do składu Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego powołuje się:
  1. Panią Danutę Sobczyk – p.o. Dyrektora Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego,
  2. Panią Katarzynę Sitnik-Warchulską – Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej,
  3. Pana Tomasza Pawlaka – Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie,
  4. Pana Wojciecha Sołtysa – Przedstawiciela Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, Kierownik Oddziału Psychiatrii,
  5. Panią Małgorzatę Grządziel – Przedstawiciela Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Kierownik Działu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie,
  6. Panią Agnieszkę Mendakiewicz – Przedstawiciela Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Częstochowie, Kierownik Oddziału Psychiatrii Całodobowej i Dziennej,
  7. Pana Adama Pietrulewicz – Przedstawiciela Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie, Specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

i tym samym załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Członkowi Zarządu Województwa nadzorującemu pracę Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr 8/23 z dnia 9 stycznia 2023 r.
Organ wydający Marszałek Województwa Śląskiego

W sprawie zmiany Zarządzenia nr 00020/18 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego z późn. zm.

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 539/27/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13.03.2019 r. oraz § 67 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

§ 1

Zmienia się Zarządzenie nr 00020/18 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego z późn. zm. w następujący sposób:

 1. ze składu Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego odwołuje się:
  1. Panią Izabelę Domogałę,
  2. Panią Bożenę Mocha-Dziechciarz;
 2. do składu Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego powołuje się:
  1. Panią Annę Jedynak – Wicemarszałka Województwa,
  2. Panią Annę Somiak – Prezesa Zarządu Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego „Pałac Kamieniec” Sp. z o.o. w Kamieńcu

i tym samym załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Członkowi Zarządu Województwa nadzorującemu pracę Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr 60/23 z dnia 30.03.2023 r.
Organ wydający Marszałek Województwa Śląskiego

W sprawie zmiany Zarządzenia nr 00020/18 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego z późn. zm.

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2094), Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 539/27/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13.03.2019 r. oraz § 67 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

§ 1

Zmienia się Zarządzenie nr 00020/18 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego z późn. zm. w następujący sposób:

 1. ze składu Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego odwołuje się Panią Danutę Sobczyk;
 2. do składu Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego powołuje się Panią Halinę Czaplę – Zastępcę Dyrektora Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego

i tym samym załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Członkowi Zarządu Województwa Śląskiego nadzorującemu pracę Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki
Załącznik nr 1 - skład rady [PDF 262,8kB]
Załącznik nr 2 - regulamin rady [PDF 365,2kB]