Zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego

Zarządzenie Nr 00020/18 z dnia 12 marca 2018

Organ wydający: Marszałek Województwa Śląskiego

W sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz § 69 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w związku z pkt VII ppkt. 3.6) załącznika do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492).

§ 1

  1. Powołuje się Wojewódzką Radę Zdrowia Psychicznego, zwaną dalej Radą.
  2. Celem prac Rady będzie koordynacja działań i monitorowanie realizacji zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych.

§ 2

W skład Rady wchodzą: Przewodniczący Rady, Zastępcy Przewodniczącego Rady, Członkowie Rady. Szczegółowy skład Rady określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Prace Rady przebiegają zgodnie z Regulaminem Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Traci moc obowiązującą Zarządzenie nr 00162/2011 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

§ 6

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Członkowi Zarządu nadzorującemu pracę Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.