Zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego

Zarządzenie Nr 00020/18 z dnia 12 marca 2018
Organ wydający: Marszałek Województwa Śląskiego

W sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz § 69 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w związku z pkt VII ppkt. 3.6) załącznika do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492).

§ 1

  1. Powołuje się Wojewódzką Radę Zdrowia Psychicznego, zwaną dalej Radą.
  2. Celem prac Rady będzie koordynacja działań i monitorowanie realizacji zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych.

§ 2

W skład Rady wchodzą: Przewodniczący Rady, Zastępcy Przewodniczącego Rady, Członkowie Rady. Szczegółowy skład Rady określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Prace Rady przebiegają zgodnie z Regulaminem Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Traci moc obowiązującą Zarządzenie nr 00162/2011 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

§ 6

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Członkowi Zarządu nadzorującemu pracę Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr 61/21 z dnia 10 maja 2021
Organ wydający Marszałek Województwa Śląskiego

W sprawie zmiany Zarządzenia nr 00020/18 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego z późn. zm.

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 539/27/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13.03.2019 r. oraz § 66 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

§ 1

Zmienia się Zarządzenie nr 00020/18 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego z późn. zm. w następujący sposób:

  1. ze składu Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego odwołuje się Pana Grzegorza Gwoździa;
  2. do składu Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego powołuje się:
    1. Panią Joannę Stynwak - Dyrektora Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego,
    2. Pana Jacka Przybyło - Dyrektora Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

i tym samym załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Członkowi Zarządu Województwa nadzorującemu pracę Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki
Załącznik nr 1 - skład rady [PDF 187,3kB]
Załącznik nr 2 - regulamin rady [PDF 365,2kB]