Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

Zarządzenie Nr 91/21 z dnia 23 lipca 2021 r.

Organ wydający Marszałek Województwa Śląskiego

W sprawie zmiany Zarządzenia nr 00081/17 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS z późn. zm.

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 66 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

§ 1

W Zarządzeniu nr 00081/17 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 1 otrzymuje brzmienie:

㤠1

Do koordynacji działań związanych z zapobieganiem HIV/AIDS na terenie województwa śląskiego wynikających z Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS powołuje się Zespół ds. Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w następującym składzie:

  1. Przewodnicząca – Małgorzata Przybyłek – Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego;
  2. Zastępca Przewodniczącego – Piotr Heliński – Kierownik Referatu Polityki Zdrowotnej w Departamencie Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego;
  3. Członek Zespołu – Dorota Wodzisławska-Czapla – Zastępca Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;
  4. Członek Zespołu – Włodzimierz Mazur – p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych;
  5. Członek Zespołu – Magdalena Kałamarz – przedstawiciel Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach;
  6. Członek Zespołu – Tomasz Wojtasik – Certyfikowany Edukator Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach.”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Członkowi Zarządu nadzorującemu pracę Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki
Regulamin działania Zespołu ds. Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS [PDF 353,4kB]