Uchwała zarządu nr 1165/164/II/2004
w sprawie
ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art.1 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 ze zm.), art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), art.118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 ze zm.) oraz Uchwały Nr II/15/2/2003 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Województwa Śląskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2004.

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 26,0kB]


Załączniki
Zaproszenie do składania ofert - zał. nr 1 do uchwały nr 1165
Ogłoszenie otwartego konkursu - zał. nr 2 do uchwały nr 1165
Założenia do konkursu - zał. nr 3 do uchwały nr 1165
Oferta - zał. nr 4 do uchwały nr 1165