Regulamin przyznawania honorowego patronatu Marszałka, Wicemarszałka, Członka Zarządu Województwa Śląskiego lub członkostwa Marszałka, Wicemarszałka, Członka Zarządu Województwa Śląskiego w komitecie honorowym

Załącznik do Zarządzenia nr 71/19 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 18 czerwca 2019 r.

§ 1

 1. Regulamin określa zasady:
  1. obejmowania przedsięwzięć organizowanych na terenie województwa śląskiego Honorowym Patronatem Marszałka, Wicemarszałka lub Członka Zarządu Województwa Śląskiego;
  2. przyjmowania członkostwa Marszałka, Wicemarszałka lub Członka Zarządu Województwa Śląskiego w komitetach honorowych.
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  1. patronacie należy przez to rozumieć Honorowy Patronat Marszałka, Wicemarszałka lub Członka Zarządu Województwa Śląskiego;
  2. Marszałku należy przez to rozumieć Marszałka Województwa Śląskiego;
  3. Wicemarszałku należy przez to rozumieć Wicemarszałka Województwa Śląskiego;
  4. Członku Zarządu należy przez to rozumieć Członka Zarządu Województwa Śląskiego;
  5. urzędzie należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;
  6. przedsięwzięciu należy przez to rozumieć wydarzenie, którego objęcie patronatem dotyczy wniosek organizatora;
  7. wniosku należy przez to rozumieć wniosek o objęcie przedsięwzięcia patronatem;
  8. opinii należy przez to rozumieć opinię merytorycznego wydziału urzędu o zasadności przyznania patronatu danemu przedsięwzięciu.

§ 2

 1. Patronatem mogą być objęte przedsięwzięcia organizowane na terenie województwa śląskiego o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym.
 2. Patronat jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia.
 3. Przyznanie honorowego patronatu lub członkostwo w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i organizacyjnego.

§ 3

 1. Wnioski o przyznanie honorowego patronatu lub członkostwa w komitecie honorowym wpływające do urzędu są przekazywane Marszałkowi, Wicemarszałkowi lub Członkowi Zarządu zgodnie ze wskazaniem organizatora w pkt. 5 wniosku.
 2. Marszałek może wyznaczyć innego przedstawiciela Zarządu Województwa Śląskiego do objęcia patronatem danego przedsięwzięcia, szczególnie wtedy, gdy charakter przedsięwzięcia wiąże się z merytorycznym zakresem czynności wykonywanych przez Wicemarszałka lub Członka Zarządu.
 3. Decyzję o objęciu przedsięwzięcia honorowym patronatem lub decyzję o udziale w komitecie honorowym podejmuje odpowiednio Marszałek/Wicemarszałek/Członek Zarządu.
 4. Informacja o przyznaniu patronatu zamieszczana jest na stronie internetowej urzędu www.slaskie.pl.

§ 4

 1. Z wnioskiem występuje organizator przedsięwzięcia.
 2. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o honorowy patronat należy występować każdorazowo.
 3. Do wniosku należy dołączyć szczegółowy program przedsięwzięcia lub regulamin.
 4. Wniosek wraz z załącznikami powinien zostać złożony nie później niż na dwa miesiące przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Formularz wniosku, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu dostępny jest na stronie internetowej urzędu www.slaskie.pl. Niezłożenie wniosku w formie wskazanej w załączniku nr 1 do regulaminu będzie skutkowało pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
 6. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, stanowią załącznik nr 2 do regulaminu i dostępne są na stronie internetowej urzędu wskazanej w § 3 ust. 4 niniejszego regulaminu.
 7. Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Obsługi Zarządu i Sejmiku, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu z dopiskiem na kopercie „Patronat Honorowy”.

§ 5

 1. Złożone wnioski kierowane są do właściwych merytorycznie wydziałów urzędu, które wydają opinię oraz sporządzają projekt odpowiedzi. Formularz opinii stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
 2. Wydział wydający opinię w sprawie udzielenia patronatu dokonuje analizy wniosku, w szczególności weryfikując:
  1. czy organizator widnieje w rejestrze przedsiębiorców, stowarzyszeń lub innym właściwym rejestrze oraz czy nie został z niego wykreślony;
  2. czy działalność organizatora nie została zawieszona.
 3. Wydział wydający opinię w sprawie udzielenia patronatu weryfikuje pozostałe informacje dotyczące organizatora, w tym jego wizerunek, w szczególności poprzez:
  1. kontakt telefoniczny z organizatorem celem sprawdzenia, czy dany podmiot faktycznie istnieje;
  2. analizę informacji prasowych na temat organizatora;
  3. wyszukanie informacji dotyczących organizatora w Internecie (np. uzyskane po wpisaniu nazwy organizatora w wyszukiwarce internetowej);
  4. sprawdzenie strony internetowej organizatora;
  5. sprawdzenie profilu organizatora na portalach społecznościowych, np. Facebook oraz zapoznanie się z komentarzami, jakie się na nich pojawiają w odniesieniu do prowadzonej przez niego działalności;
  6. sprawdzenie prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie rejestru (np. KRS i CEIDG) - czasu jej trwania, formy prawnej, właściciela i reprezentujących organów;
  7. sprawdzenie wypłacalności organizatora (informacji dotyczące ewentualnych postępowań upadłościowych i niezapłaconych należności wobec urzędu skarbowego lub ZUS);
  8. sprawdzenie, czy organizator złożył wniosek o patronat do wskazanych przez siebie ministerstw lub urzędów i czy został on rozpatrzony pozytywnie.
 4. Wydział opiniujący określa, czy wnioskodawca oczekuje obecności Marszałka/ Wicemarszałka/Członka Zarządu oraz czy planowane jest wystąpienie Marszałka/Wicemarszałka/Członka Zarządu, czy w imieniu Zarządu w przedsięwzięciu weźmie udział dyrektor wydziału merytorycznego.
 5. Opinia wydziału powinna być sporządzona z uwzględnieniem wskazanych w § 5 ust. 2 i 3 informacji oraz w taki sposób, aby była dokumentem pomocnym w podejmowaniu decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania patronatu przez Marszałka, Wicemarszałka lub Członka Zarządu.
 6. Odpowiedzialność za nieterminowe przesłanie, niekompletność lub niezweryfikowanie informacji, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3 ponosi wydział sporządzający opinię, w szczególności osoby, które ją sporządziły i zaakceptowały.

§ 6

 1. Marszałek, Wicemarszałek lub Członek Zarządu podejmuje decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania patronatu po zapoznaniu się z opinią, o której mowa w § 5.
 2. Organizator może zostać poproszony o złożenie dodatkowych wyjaśnień w sprawie planowanego przedsięwzięcia. W takim przypadku termin, o którym mowa w ust. 3 biegnie od dnia otrzymania odpowiedzi od organizatora.
 3. O decyzji, o której mowa w ust. 1, organizator powiadamiany jest pisemnie nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. Decyzja nie wymaga uzasadnienia i nie ma od niej odwołania.

§ 7

 1. Organizator przedsięwzięcia, któremu przyznany został patronat zobowiązany jest do poinformowania współorganizatorów i uczestników o przyznanym wyróżnieniu.
 2. Organizator przedsięwzięcia objętego patronatem ma obowiązek umieszczenia właściwego znaku graficznego, jak również informacji na ten temat we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych oraz zobowiązany jest zadbać o wzmiankowanie faktu otrzymania przyznanego wyróżnienia w przekazach medialnych dotyczących przedsięwzięcia.
 3. Podczas trwania przedsięwzięcia, któremu przyznany został patronat, organizator ma obowiązek umieszczenia znaków promocyjnych, zgodnie z przyznanym patronatem, w widocznym miejscu – znak graficzny do pobrania ze strony internetowej urzędu wskazanej w § 3 ust. 4 niniejszego regulaminu.

§ 8

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Marszałek, Wicemarszałek lub Członek Zarządu może, bez podania przyczyny odebrać przyznane uprzednio wyróżnienie. O odebraniu patronatu organizator jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej.
 2. Odebranie patronatu nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania wyróżnienia.

§ 9

Zasady dotyczące udzielania patronatów honorowych stosuje się odpowiednio do spraw związanych z udziałem Marszałka, Wicemarszałka, Członka Zarządu w komitetach honorowych.

Załączniki
Opinia właściwego wydziału merytorycznego [DOC 39,5kB]
Regulamin do pobrania [PDF 211,1kB]
Wniosek o przyznanie honorowego patronatu lub członkostwo w komitecie honorowym - doc [DOC 51,0kB]
Wniosek o przyznanie honorowego patronatu lub członkostwo w komitecie honorowym - pdf [PDF 291,2kB]
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [PDF 353,6kB]
Opinia właściwego wydziału merytorycznego [PDF 260,8kB]