Wojewódzka Rada Społeczna do spraw Parku Śląskiego

Wojewódzka Rada Społeczna do spraw Parku Śląskiego jest organem opiniodawczo – doradczym Marszałka Województwa Śląskiego w sprawach Parku Śląskiego.

Marszałek powołuje Radę na podstawie przepisów ustawy o samorządzie województwa.

W jej skład wchodzi co najmniej 5 członków, których powołuje i odwołuje Marszałek. Kadencja Rady trwa rok a uczestnictwo w niej jest oparte na społecznej pracy jej członków.

Do zakresu działania Rady należy w szczególności:

  1. rozpoznawanie potrzeb i doradzanie w zakresie działań rozwojowych Parku;
  2. opiniowanie i wspieranie inicjatyw realizowanych na obszarze Parku;
  3. organizowanie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz wzmocnienia oferty edukacyjnej, sportowej, rozrywkowej Parku.

Posiedzenia odbywają się co najmniej raz na kwartał a opinię, w sprawach należących do swoich kompetencji, Rada wyraża w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole z posiedzenia. Rada może powołać stałe lub doraźne zespoły w celu opracowania projektu opinii lub stanowiska w określonych sprawach, jak również zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niebędących Członkami Rady.