Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego

RDPP WS jest organem opiniodawczo-doradczym Marszałka Województwa w sprawach funkcjonowania organizacji pozarządowych

Do zadań Rady należy w szczególności wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa śląskiego, w sprawach dotyczących realizacji zadań publicznych oraz w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o radzie na stronie Śląskie dla NGO