Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Katowicach

Wojewódzka Rada Rynku Pracy

Wojewódzka Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym Marszałka Województwa w sprawach polityki rynku pracy.

Zadaniem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy jest m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie, opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania jak również wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie.

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o radzie na stronie WUP Katowice