Postanowienie nr 164/SP/2010
w sprawie
uzgodnienie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 11 ust. 6 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [55,0kB]