Zarządzenie Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie powołania WKUA Województwa Śląskiego

Zarządzenie Nr 24/2017 z dnia 22 marca 2017 r

Zarządzenie Nr 24/2017 z dnia 22 marca 2017 r.

Organ wydający: Marszałek Województwa Śląskiego

W sprawie: zmiany Zarządzenia Marszałka Województwa Śląskiego nr 1/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej Województwa Śląskiego V kadencji z późn. zm.

Na podstawie: art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz § 69 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

§1

W Zarządzeniu Marszałka Województwa Śląskiego nr 1/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej Województwa Śląskiego V kadencji z późn. zm. §1 otrzymuje brzmienie:

  1. „Powołuję Wojewódzką Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną Województwa Śląskiego V kadencji, zwaną w dalszej części WKUA, jako organ doradczy w sprawach planowania przestrzennego.”
  2. Skład WKUA określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

W Zarządzeniu Marszałka Województwa Śląskiego nr 1/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej Województwa Śląskiego V kadencji z późn. zm. §2 otrzymuje brzmienie:

  1. Na Przewodniczącego WKUA wyznaczam Pana Krzysztofa Gasidło.
  2. Na Zastępcę Przewodniczącego WKUA wyznaczam Panią Katarzynę Łabarzewską.

§3

Załącznik do Zarządzenia Marszałka Województwa Śląskiego nr 1/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej Województwa Śląskiego V kadencji z późn. zm., o którym mowa w §3 zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§4

W Zarządzeniu Marszałka Województwa Śląskiego nr 1/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej Województwa Śląskiego V kadencji z późn. zm. §4 otrzymuje brzmienie:

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura ds. Planowania Przestrzennego.

§5

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Członkowi Zarządu sprawującemu nadzór nad Biurem ds. Planowania Przestrzennego.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.