Zarządzenie Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie powołania WKUA Województwa Śląskiego

Zarządzenie Nr 17/19 z dnia 22 lutego 2019 roku

Organ wydający: Marszałek Województwa Śląskiego

W sprawie: powołania Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej Województwa Śląskiego VI kadencji samorządu województwa

Na podstawie: art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945) oraz § 69 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały nr 1915/279/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. z późn. zm

§ 1

  1. Powołuje się Wojewódzką Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną Województwa Śląskiego VI kadencji samorządu województwa, zwaną w dalszej części WKU-A, jako organ doradczy w sprawach planowania przestrzennego.
  2. Skład osobowy WKU-A określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  3. Regulamin działania WKU-A określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

  1. Na Przewodniczącego WKU-A wyznacza się Pana Krzysztofa Gasidło.
  2. Na I Zastępcę Przewodniczącego WKU-A wyznacza się Panią Katarzynę Łabarzewską.
  3. Na II Zastępcę Przewodniczącego WKU-A wyznacza się Panią Annę Poloczek.

§ 3

Traci moc obowiązującą Zarządzenie nr 1/2015 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 23 01.2015 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Śląskiego V kadencji z późn. zm.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura ds. Planowania Przestrzennego.

§ 5

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Wicemarszałkowi Zarządu sprawującemu nadzór nad Biurem ds. Planowania Przestrzennego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.