Forum Regionów Wyszehradzkich w Krakowie

Samorządowcy z Czech, Słowacji, Węgier i Polski podpisali Deklarację Krakowską uznając za konieczne podjęcie w Brukseli wspólnego lobbingu na rzecz większego wsparcia z budżetu UE dla państw Europy Środkowo – Wschodniej
Kraje Grupy Wyszehradzkiej współpracują już na szczeblu rządowym. Obecnie chodzi o ty by założenia tej współpracy wypełnić konkretną treścią na szczeblu regionalnym w zgodzie z polityką regionalną UE. "Wspólny, pokomunistyczny rodowód naszych państw sprawia, iż wobec wyzwań nowoczesnej Europy mamy podobne cele i zaległości do odrobienia" – mówił Akos Engelmayer, były ambasador Republiki Węgierskiej w Polsce. "Rywalizacja o selektywne względy Brukseli dla poszczególnych regionów Europy Środkowo-Wschodniej nie służy naszym wspólnym potrzebom i aspiracjom. W obecnych realiach powinniśmy na forum europejskim jednym głosem upominać się o los zaniedbywanych przez lata państw tej części kontynentu. Musimy wykroić jak największy kawałek tortu z budżetu Unii Europejskiej, bo nam się to należy" – przekonywał Akos Engelmayer. Zabierając głos w dyskusji o perspektywach współpracy międzyregionalnej w krajach GW, marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski zauważył, iż nie da się uniknąć konkurencji pomiędzy pretendentami do unijnych funduszy. Chodzi o to by była to rywalizacja oparta na zdrowych zasadach, w duchu poszanowania równych praw wszystkich regionów do ubiegania się o unijne wsparcie. Planując finansowanie inwestycji na lata 2007 – 2013 regiony powinny uwzględnić postanowienia Strategii Lizbońskiej i wykorzystywać fakt, iż w Brukseli najsilniejsze wsparcie zyskują przedsięwzięcia podejmowane wspólnie przez kilka regionów. Przykładem korzyści płynących z takiej polityki są doświadczenia Województwa Śląskiego w zakresie programu rekultywacji terenów poprzemysłowych realizowanego przy współpracy z Walonią i Krajem Żylińskim. Wspólnotowa inicjatywa Interreg a także wymiana wiedzy i doświadczeń na temat pozyskiwania oraz wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach bilateralnych porozumień o partnerskiej współpracy między regionami dobrze służą rozwojowi regionów i wzmacniają ich pozycję przetargową wobec Brukseli. Marszałek Czarski mówił także o potrzebie współdziałania przy realizacji inwestycji zlokalizowanych nieopodal granic sąsiednich regionów wskazując na przykład zbiornika wodnego w okolicach Raciborza, którego budowa przyniesie pozytywne konsekwencje także dla czeskiego Kraju Morawskiego. Współpraca transgraniczna powinna też służyć koordynacji przedsięwzięć oddziałujących na sąsiednie regiony, szczególnie w zakresie ekologii, gospodarki wodnej oraz infrastruktury drogowej. "Zdrowa konkurencja oraz pozytywne wykorzystanie faktu, iż w pewnym sensie kraje GW są na siebie geograficznie i historycznie skazane" – tak widzi przyszłość regionów GW marszałek Województwa Małopolskiego Janusz Sepioł. "Naszym wspólnym celem powinno być energiczne i konsekwentne zabieganie o maksymalną alokację środków z funduszy strukturalnych i funduszu spójności dla regionów Grupy Wyszehradzkiej. Mamy do pokonania wiele problemów. Jak na przykład zaspokoić potrzeby i aspiracje regionów, które nie znalazły się na szlaku przebiegu planowanej w Brukseli transeuropejskiej autostrady Północ – Południe. Jaki powinien być przebieg tej autostrady skoro w Polsce przydałyby nam się trzy takie trasy: Szczecin – Worcław – Praga, Gdańsk – Łódź – Katowice oraz Via Baltica z Kaliningradu na południe wzdłuż naszej wschodniej granicy?" – pytał Janusz Sepioł. Marszałek Województwa Małopolskiego zaproponował by następne forum w Bratysławie dotyczyło głównie unijnych funduszy pomocowych. Postulował także by w Brukseli odbywały się cykliczne spotkania szefów biur regionalnych państw GW w celu opracowania wspólnej taktyki lobbingu na rzecz tych regionów. Uczestnicy Forum z uwagą wysłuchali poglądów wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej Parlamentu Europejskiego Jana Olbrychta, który przedstawił nową politykę spójności UE w aspekcie priorytetów krajów Europy Środkowej oraz poprowadził dyskusję nt. miejsca regionów w polityce spójności UE, poszukiwania instrumentów wsparcia rozwoju regionów obszaru GW oraz koncepcjom współdziałania regionów GW wobec UE. W sesji podsumowującej Forum wystąpił ambasador Jerzy Chmielewski z MSZ. Mówca przedstawił cele polskiej prezydencji w GW oraz kierunki współpracy państw i regionów Grupy. "W ciągu minionych 14 lat Grupa Wyszehradzka wypracowała silną tożsamość na arenie europejskiej. Jesteśmy zintegrowani nie tylko dzięki postkomunistycznemu rodowodowi, od którego chcemy się oderwać. Łączą nas wspólne cele i dorobek. Cała Czwórka pragnie jak najszybciej odrobić zaległości wobec "starych" członków UE" – mówił amb. Chmielewski. Nie ma żadnych przeciwwskazań by mieszkaniec jednego z naszych krajów, z dumą mówił o sobie "Jestem środkowoeuropejczykiem". Kraje Beneluxu bądź członkowie Rady Nordyckiej legitymują się silna tożsamością. Grupa Wyszehradzka nie musi być w tyle. Odnosząc się do prezydencji Polski w GW amb. Chmielewski powiedział: "Z tytułu swojego terytorium i liczebności obywateli Polska nie uważa się za kraj ważniejszy od pozostałych członków GW. Swój potencjał chętnie i bezinteresownie udostępnimy dla dobra naszej wspólnoty".
Załączniki
Deklaracja Forum Regionów Wyszehradzkich [HTM 10,7kB]