Uchwalono Statut Województwa Śląskiego

Powstał nowy dokument regulujący ustrój Województwa Śląskiego
23 kwietnia 2001 podczas XXXIII sesji Sejmik uchwalił Statut Województwa Śląskiego. Statut jest aktem prawa miejscowego o podstawowym znaczeniu dla Samorządu Województwa Śląskiego. Reguluje zadania i zakres działania województwa, funkcjonowanie władz regionu, organizuje prace Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych, reguluje zasady finansowania samorządu, kwestie dotyczące mienia oraz zasady współpracy zagranicznej województwa. Integralną częścią statutu są Regulamin Sejmiku i Regulamin Zarządu Województwa Śląskiego. Regulamin Sejmiku określa zadania i tryb prac komisji, procedury podejmowania uchwał oraz zasady zgłaszania interpelacji i zapytań. Regulamin Zarządu zawiera postanowienia dotyczące organizacji wewnętrznej i trybu prac Zarządu Województwa oraz jego współdziałania z Sejmikiem. "Statut reguluje ustrój wewnętrzny Województwa Śląskiego, stanowi swego rodzaju konstytucję regionu" - powiedział podczas konferencji prasowej Marszałek Województwa dr Jan Olbrycht. Zgodnie z prawem projekt Statutu został uzgodniony z Prezesem Rady Ministrów. Dokument wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.