500 000 zł dla Szlaku Orlich Gniazd

 Zdjęcie Zdjęcie
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące promocji Szlaku Orlich Gniazd

Celem konkursu jest wsparcie wydarzeń organizowanych podczas I edycji święta Szlaku Orlich Gniazd, które odbędzie się w sobotę 22 września br. Dofinansowane zostaną przedsięwzięcia promujące zasoby regionu z obszaru turystyki kulturowej i krajobrazowo-przyrodniczej. Na realizację zadań w konkursie Zarząd przeznaczył 500 000 zł.

O wsparcie mogą się ubiegać m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Podmioty te muszą działać statutowo w jednym z obszarów: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; turystyki lub krajoznawstwa.

Konkurs stanowi okazję do nawiązania współpracy i współtworzenia święta, które ma zintegrować obiekty położone na Szlaku. Celem organizowanych wydarzeń będzie promocja walorów Jury, upowszechnienie jej dziedzictwa historyczno-kulturowego i przyrodniczego. Pierwsze święto Szlaku Orlich Gniazd odbędzie się na terenie kilkunastu obiektów i gmin położonych pomiędzy Częstochową a Krakowem. Ponadregionalne wydarzenie jest organizowane przez samorządy województw śląskiego i małopolskiego. Impulsem do opracowania Strategii komunikacji marketingowej dla Szlaku, a także organizacji święta były wnioski złożone przez mieszkańców północno-wschodniej części naszego regionu w trakcie powstawania dokumentu Kierunek Śląskie 3.0 Program Rozwoju Wewnętrznego Województwa Śląskiego do roku 2030. Rozwój Szlaku Orlich Gniazd znalazł się wśród głównych projektów społecznych, a roli realizatora podjął się samorząd województwa śląskiego.

„Podejmowane przez Urzędy Marszałkowskie z Katowic i Krakowa działania są również zgodne z założeniami Strategii dla Rozwoju Polski Południowej. W dokumencie tym Szlak określono jako jeden z flagowych produktów turystycznych naszej części kraju” – mówi marszałek Wojciech Saługa.

Wnioski można składać do 30 maja, natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14 czerwca br. O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje data jej wpływu do Urzędu Marszałkowskiego. Wszelkich informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod numerami telefonu (32) 77 40 080, 77 40 087.

Linki do stron zewnętrznych
Zasady konkursu