Ochrona różnorodności biologicznej

 fot. arch. BP Tomasz Żak fot. arch. BP Tomasz Żak
Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania kolejnych 12 inwestycji z obszaru wsparcia różnorodności biologicznej w regionie. Kwota dofinansowania dla tych projektów wynosi łącznie ok. 68 mln zł i pochodzi z RPO WSL 2014-2020

To tylko część tego typu projektów, które zostały przewidziane do wsparcia w ramach ścieżki pozakonkursowej w Programie. Na etapie prac nad RPO WSL zidentyfikowano łącznie 30 inwestycji z obszaru bioróżnorodności, które zostały uznane za strategiczne z punktu widzenia rozwoju regionu. To pozwala na zastosowanie wobec nich ścieżki pozakonkursowej w staraniach o unijne wsparcie.

"Ochrona środowiska to obszar, w którym nasze województwo ma nadal wiele do zrobienia. Różnorodność biologiczna została naruszona przez intensywną gospodarkę, stąd bardzo ważne są działania, których celem jest przywrócenie harmonii w środowisku naturalnym. Inwestycje w tej dziedzinie to podstawa harmonijnego rozwoju całego województwa" – mówi marszałek Wojciech Saługa.

Wszystkie te projekty składają się jednak na realizację dwóch dużych przedsięwzięć o strategicznym znaczeniu z punktu widzenia rozwoju regionu. Są to:

  • Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego, na który składają się 23 odrębne projekty;
  • Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – na który składa się 6 odrębnych projektów.

Projekty zostały podzielone przez pryzmat obszarów poszczególnych gmin, które występują o środki na jego realizację. Strategiczne znaczenie inwestycji z punktu widzenia regionu gwarantuje m.in. kompleksowe podejście do realizacji ww. przedsięwzięć. Ponadto w ramach tego samego obszaru wsparcia jeden projekt jest przewidziany do dofinansowania ze środków gwarantowanych dla Bytomia w ramach tzw. wsparcia Obszarów Strategicznej Interwencji. Jest to projekt „Uporządkowanie ruchu turystycznego na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Żabie Doły celem ochrony przyrody i bioróżnorodności oraz przystosowanie obszaru na cele edukacyjne i rekreacyjno-wypoczynkowe”.

Wykaz wszystkich projektów można znaleźć w załączniku nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL.

Dotychczas z całej grupy projektów przewidzianych do wsparcia w ścieżce pozakonkursowej Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania 17 inwestycji na łączną kwotę dofinansowania w wysokości prawie 100 mln zł. W tym zawierają się również projekty wybrane ostatnio. Są to poza wspomnianym już Zagłębiowskim Parkiem Linearnym (wsparcie dla miast: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Siewierz i Sławków) również:

  • zagospodarowanie cieków wodnych w sołectwie Porąbka – potoku Wielka Puszcza i nadbrzeży rzeki Soły – wsparcie dla gminy Porąbka;
  • zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawa na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego – wsparcie dla gminy Żywiec
  • Rewitalizacja terenów nadbrzeżnych potoku Kocierzanka – wsparcie dla gminy Łękawica.

Projekty przewidziane do wsparcia w ścieżce pozakonkursowej są składane według wcześniej przewidywanego harmonogramu, który został skonstruowany w oparciu o gotowość deklarowaną przez projektodawców. Kolejna duża pula powinna zostać złożona we wrześniu br. Zakończenie naboru z listy inwestycji bioróżnorodności jest zakładane na grudzień br.

Linki do stron zewnętrznych
Wykaz projektów wybranych dotychczas do dofinansowania (strona RPO)