Komisja Europejska bada Śląsk

W Urzędzie Marszałkowskim gościł Somers Fry – ekspert z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych Komisji Europejskiej
Gościowi z Brukseli towarzyszyli Katarzyna Ptak z Komisji Europejskiej oraz Timo Ronkainen – Doradca Przedakcesyjny z Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej RP. Unijni eksperci wizytują urzędy marszałkowskie w poszczególnych województwach badając stopień zaawansowania przygotowań do absorpcji funduszy europejskich. Katowice są trzecim miastem, w którym odbyło się takie spotkanie. Europejski Fundusz Społeczny (EFS) powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej i służyć będzie do finansowania realizacji programów społecznych w ramach działań zawartych w priorytecie 2 (Rozwój Regionalnych Zasobów Ludzkich) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Sektorowym Programie Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich. Przewodniczący spotkaniu Marszałek Województwa Michał Czarski, członek Zarządu Województwa Marian Jarosz oraz dyrektor Wydziału Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich – Elżbieta Bieńkowska przedstawili stan przygotowań Urzędu Marszałkowskiego do realizowania procedur przyjmowania i kwalifikowania wniosków a także dystrybucji środków i weryfikacji wykonania dotowanych projektów. Goście zostali także zapoznani z finansową konstrukcją wsparcia dla projektów w obrębie sześciu działań Priorytetu 2 ZPORR. Pilotowaniem realizacji poszczególnych działań zajmą się w naszym województwie:
  • Urząd Marszałkowski – programy stypendialne (2.2) i regionalne strategie innowacji (2.6)
  • Wojewódzki Urząd Pracy – rozwój regionalnego rynku pracy i kształcenie ustawiczne (2.1), reorientacja zawodowa dla osób odchodzących z rolnictwa (2.3) oraz reorientacja zawodowa dla osób dotkniętych procesami restukturyzacyjnymi (2.4)
  • Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego jako Regionalna Instytucja Finansująca (RIF) – promocja przedsiębiorczości (2.5) Dyrektor Przemysław Koperski szczegółowo przedstawił rolę i zadania WUP jako beneficjenta końcowego środków z EFS. Do obsługi zadań związanych z EFS powołano 4 zespoły wspierane przez pracownika odpowiedzialnego za promocję oraz osobę odpowiedzialną za obsługę prawną przedsięwzięcia. Zostanie powołana Komisja Oceny Projektów, w której znajdą się przedstawiciele Marszałka Województwa, w tym WUP oraz reprezentant Wojewody. Obecnie trwa cykl seminariów adresowanych do potencjalnych projektodawców. Większość działań będzie realizowana w ścisłej współpracy z powiatowymi urzędami pracy. Tak będzie m.in. w odniesieniu do programów „Na Starcie” i „Szansa” adresowanych odpowiednio do młodych absolwentów szkół średnich i uczelni oraz osób długotrwale bezrobotnych w wieku powyżej 25 lat. Więcej informacji nt. WUP i Europejskiego Funduszu Społecznego. W imieniu RIF informację nt. przygotowań do realizacji działania 2.5 przedstawiła Barbara Daniel, wiceprezes zarządu GARR. W drugiej części spotkania goście pytali o szczegóły organizacyjne, liczebność personelu uczestniczącego w obsłudze programu oraz koncepcje Zarządu Województwa nt. wdrożenia i realizacji zadań związanych z procedurami kwalifikacji i dystrybucji środków z EFS. W trakcie dyskusji rozmawiano m.in. o trudnościach z bezzwłocznym realizowaniem poszczególnych zadań. Za jedną z głównych przeszkód uznano brak ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, co utrudnia powołanie Regionalnego Komitetu Sterującego. Podsumowując katowickie spotkanie Somers Fry stwierdził, że Województwo Śląskie jest dobrze przygotowane do absorpcji środków z EFS. „Zespół odpowiedzialny za obsługę EFS w Wydziale Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego składa się z młodych i kompetentnych specjalistów. Wyjeżdżam z Katowic w przekonaniu, iż ten projekt znajduje się tu w dobrych rękach” – powiedział ekspert z Brukseli. Pozytywną ocenę za przygotowanie do realizacji przypadających mu działań otrzymał także Wojewódzki Urząd Pracy. Materiał zebrany w 16 województwach pomoże Komisji Europejskiej i Ministerstwu Gospodarki udoskonalić strategię wdrożenia i optymalnego wykorzystania środków z EFS.
  • Załączniki
    WUP – wdrożenie Europejskiego Funduszu Społecznego [PDF 219,4kB]
    Prezentacja ZPORR [PDF 332,6kB]