Fundusze unijne a przyszłość Śląska

 Spotkanie Platformy Sprawiedliwej Transformacji. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkanie Platformy Sprawiedliwej Transformacji. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
W ramach odbywającej się w Brukseli Platformy Sprawiedliwej Transformacji marszałek Jakub Chełstowski podpisał deklarację regionów węglowych dotyczącą stanowiska w zakresie programowania kolejnej perspektywy finansowej UE po 2027 roku

- Programujemy przyszłość dzięki funduszom unijnym. W Brukseli podczas konferencji Platformy Sprawiedliwej Transformacji podpisaliśmy deklarację regionów węglowych dot. stanowiska w zakresie programowania kolejnej perspektywy finansowej UE – akcentuje Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.

Województwo Śląskie konsekwentnie realizuje zapisy przyjętej jednogłośnie w 2020 roku przez Sejmik województwa uchwały Zielone Śląskie 2030. Region na realizację zadań związanych z działaniami proekologicznymi, w tym wdrażanie nowoczesnych, przyjaznych środowisku technologii otrzyma rekordową w historii kwotę ponad 5,1 mld euro.

Działania województwa skupiają się na wzmocnieniu inteligentnych specjalizacji - sektorów niskoemisyjnej energetyki, zielonej gospodarki, przemysłów wschodzących, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, automotive oraz medycyny. To właśnie wymienione branże w ocenie marszałka województwa Jakuba Chełstowskiego, powinny dać regionowi przewagę nad konkurencją. Mają przy tym ogromny potencjał rozwojowy. Dodatkowo, w ramach procesu dywersyfikacji gospodarczej regionu i zwiększenia innowacyjności województwo chce wspierać rozwój specjalizacji technologicznych w zakresie ochrony środowiska, przetwarzania materiałów, logistyki i transportu, przemysłów: maszynowego i motoryzacyjnego, surowcowego, lotniczego. Zwraca przy tym uwagę na branże szybko rozwijające się – transport, logistykę, czy szeroko pojęte budownictwo, bo to one będą stanowiły alternatywę dla pracowników odchodzących w branży górniczej. Stąd tak duży nacisk województwo kładzie na współpracę samorządami, uczelniami czy agencjami rozwoju. Województwo w ten sposób chce stworzyć jak najkorzystniejsze warunki do rozwoju nowych branż i przyciągać nowych inwestorów. Kierunkiem jest szkolnictwo wyższe.

- Chcemy aby ich absolwenci zostali w regionie, bo to na ich wiedzy będzie opierało się wdrażanie nowych technologii – konkluduje marszałek Jakub Chełstowski.

- Transformacja europejskiego systemu energetycznego w celu wypełnienia zobowiązań Unii Europejskiej, wynikających z porozumienia paryskiego, ma szeroko zakrojony wpływ na regiony związane z węglem, torfem i łupkami bitumicznych (zwanymi dalej „regionami węglowymi”) oraz ich gospodarką, w szczególności jeśli pociąga to za sobą zakończenie działalności sektora przemysłowego i gospodarczego. Regiony węglowe w Europie są bardzo zróżnicowane, zarówno pod względem ich zależności od paliw kopalnych w odniesieniu do zatrudnienia i produkcji przemysłowej, jak i ich potencjału w zakresie przekształcania gospodarki. Transformacja regionów węglowych jest daleka od zakończenia i wymaga stałego wsparcia finansowego i politycznego po 2027 r., aby zapewnić, żeby nikt nie zostanie pominięty. Chociaż regiony te stoją w obliczu wielu wyzwań, są również ośrodkami pomysłów, projektów transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz przykładów innowacji, które mogą być inspiracją dla innych regionów UE, które stoją w obliczu zielonej i cyfrowej transformacji lub potrzebują wsparcia swoich branż w celu zwiększenia konkurencyjności UE na światowym rynku – napisano w przyjętej deklaracji.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Spotkanie Platformy Sprawiedliwej Transformacji. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkanie Platformy Sprawiedliwej Transformacji. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkanie Platformy Sprawiedliwej Transformacji. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkanie Platformy Sprawiedliwej Transformacji. fot. Andrzej Grygiel / UMWS