Śląskie pod rękę z Walonią-Brukselą

 Foto: BP Tomasz Żak Foto: BP Tomasz Żak
Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, spotkał się z Laurence Capelle, delegat generalną Regionu Walonii-Brukseli

Akredytowane na Polskę, Estonię, Łotwę i Litwę Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela w Warszawie reprezentuje rządy Belgii frankofońskiej (Walonii, Federacji Walonia-Bruksela oraz Komisji Wspólnotowej Francuskiej Regionu Stołecznego Brukseli – COCOF) w zakresie kompetencji, które im powierzono w ramach belgijskiego systemu federalnego.

Laurance Capelle przebywa w województwie śląskim z okazji obchodów Dnia Frankofonii w Pszczynie. Korzystając z okazji chciała jednak spotkać się z marszałkiem województwa śląskiego, by móc przedyskutować dotychczasową współpracę i nakreślić jej kształt w przyszłości.

Podstawa prawną współpracy pomiędzy Województwem Śląskim i regionem Walonii jest Umowa o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wspólnoty Francuskiej Belgii i Rządem Regionu Walonii, którą zawarto 10 października 1996 r. oraz Umowa o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Wspólnotową Francuską Regionu Stołecznego Brukseli, podpisana 29 listopada 2004 r. W oparciu o te dokumenty co trzy lata ogłaszany jest nabór projektów do Programów Wykonawczych w dziedzinach uznanych za priorytetowe. Partnerami projektów są samorządy, uczelnie, instytuty badawcze, NGO itd. Po stronie polskiej współpracę i realizację projektów monitoruje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekty ocenia i akceptuje do realizacji Polsko-Walońsko-Brukselska Komisja Mieszana.

W aktualnym programie wykonawczym (na lata 2017-2019) znalazły się 2 projekty angażujące przedstawicieli województwa. W jednym przypadku chodzi o transfer wiedzy i doświadczeń osób bezpośrednio odpowiedzialnych za zarządzanie ruchem turystycznym, działalność przewodnika, działalność edukacyjną, niezbędną podczas zwiedzania obiektu górniczego i w celu lepszego zrozumienia historii i znaczenia dziedzictwa kultury górniczej obu regionów. Drugi z kolei projekt dotyczy zarządzania dziedzictwem przemysłowym UNESCO. W tym kontekście bardzo pomocne może okazać się doświadczenie Regionu Walonii w kontekście obiektów kandydujących do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w województwie śląskim.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Foto: BP Tomasz Żak  Foto: BP Tomasz Żak  Foto: BP Tomasz Żak
tagi: