Zarząd Województwa z absolutorium

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
Sejmik Województwa Śląskiego przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu w 2017 r.

Na początku debaty nad sprawozdaniem z wykonania zeszłorocznego budżetu głos zabrał marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, który przypomniał, że mamy do czynienia ze wzrostem dochodów o ponad 42 proc. w stosunku do 2009 r. – z 743 mln zł do 1 mld 57 mln zł. Jednocześnie można zaobserwować spadek dotacji na zadania własne z 734 mln zł w 2009 roku do 134 mln zł w roku 2017. Z kolei dochody całkowite budżetu zostały wykonane w 84,7 proc. planu po zmianach i osiągnęły poziom 1 mld 250 mln 127 tys. 553 zł – co plasuje Śląskie na trzecim miejscu wśród wszystkich województw.

„W trakcie roku budżetowego uchwalony na 2017 rok budżet ulegał zmianom tak po stronie dochodów, jak i wydatków – przede wszystkim w wyniku decyzji Ministra Finansów, Ministrów: Infrastruktury i Rozwoju, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Otrzymaliśmy również dotacje z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” – zauważył marszałek Wojciech Saługa.

Sprawozdanie z wykonania budżetu spotkało się z pozytywną opinią biegłego rewidenta oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

„To był bardzo dobry rok dla naszego województwa” – mówił Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiego. – „W zakresie wydatków na oświatę Śląskie zajmuje drugie miejsce (po mazowieckim) wśród wszystkich województw. Z kolei 52 mln zł wydano na pomoc społeczną, co plasuje Śląskie na trzecim miejscu. Z wynikiem 169 mln zł Śląskie zajmuje drugie miejsce wśród wszystkich województw pod względem wydatków na kulturę. Wydając 25 mln zł na kulturę fizyczną, plasujemy się na pierwszym miejscu w całym kraju” – dodał.

Po dyskusji większość radnych (w obecności 41 radnych: 28 „za” i 13 „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu) zdecydowała o udzieleniu absolutorium Zarządowi Województwa Śląskiego z tytułu wykonania budżetu województwa na 2017 r.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak

Filmy