Samorząd Województwa Śląskiego

ZARZĄD Województwa Śląskiego

Prace Zarządu

Ciała doradcze

Marszałek Województwa Śląskiego w celu prawidłowego i kompetentnego wypełniania spoczywających na nim zadań powołuje tzw. ciała doradcze – rady i komisje. Utworzenie części z nich jest obligatoryjne. Ich powołanie, zadania i skład określają przepisy prawa (ustawy i rozporządzenia). Marszałek może również powołać dodatkowe gremia na mocy uchwały Zarządu Województwa Śląskiego. 

Instytucje doradcze marszałka województwa

 • Wojewódzka Rada Rynku Pracy

  Zarządzenie nr 00035/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku

  Marszałek Województwa Śląskiego powołuje Wojewódzką Radę Rynku Pracy w Katowicach na podstawie art. 23 ust. 2, 4, 6 i 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 • Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

  Zarządzenie nr 00022/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku zmieniające zarządzenie nr 24/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 r.  

  Powołanie wynika z art. 140g-k ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym.

 • Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

  Zarządzenie nr 00057/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku

  Marszałek Województwa Śląskiego powołuje Wojewódzką Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną na podstawie art. 8 ust. 3ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 • Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

  Zarządzenie nr 00053/2012 z dnia 19 czerwca 2012 roku

  Marszałek Województwa Śląskiego powołuje Wojewódzką Społeczną Radę Ds. Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 44c ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 • Śląska Rada ds. Seniorów

  Zarządzenie Nr 00082/2015 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie powołania składu Śląskiej Rady ds. Seniorów.

 • Rada Działalności Pożytku Publicznego

  Zarządzenie nr 00012/2016 z dnia 1 marca 2016 roku

  Marszałek Województwa Śląskiego powołuje Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego na podstawie art. 41a i art. 41b ust. 3, 4 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały nr 2265/79/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie trybu powołania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego oraz organizacji i trybu działania Rady.

 • Rada ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

  Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 1770/61/IV/2011 z dnia 5 lipca 2011 roku 

 • Zespół ds. dziedzictwa industrialnego 

  Zarządzenie nr 00027/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku

 • Zespół ds. Realizacji Wojewódzkiego Harmonogramu w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2012–2016

  Zarządzenia Nr 00075/2012 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 25 września 2012