Postanowienie nr 430
w sprawie
uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji p.n.: „rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 205 w Katowicach”

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 53, ust.4, pkt 10, ust. 5 oraz art. 64, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [14,0kB]