Uchwała zarządu nr 2228/150/V/2016
w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie umowy najmu pomieszczeń, na czas oznaczony do lat 3.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 486), art. 13 ust. 1 oraz art. 25d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 3 „Zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej” stanowiących załącznik do uchwały nr 1784/277/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13 sierpnia 2013 z późn. zm.

Pełna treść dokumentu do pobrania [143,0kB]