Postanowienie nr 585/SP/2011
w sprawie
uzgodnienie projektu „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości Cyganka i Pacanów”

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 17 pkt 7a oraz art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [52,0kB]