Uchwała zarządu nr 2299/225/V/2017
w sprawie
nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku nr WND-RPSL.02.01.00-24-012G/17-001 złożonego przez Urząd Gminy w Rudzińcu w ramach konkursu nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-125/16

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.), art. 55 pkt. 1, art. 57, art. 58 ust 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [75,0kB]