Uchwała zarządu nr 1188/165/II/2004
w sprawie
ustalenia klasy drogi dla nowoprojektowanego odcinka drogi wojewódzkiej w Żywcu

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie województwa /Dz.U. Nr 91, poz. 576 z późn. zm./, w związku z art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych /tekst jedn. Dz.U. Nr 71 z 2000 r poz. 838/ w nawiązaniu do § 4 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie /Dz. U. nr 43 z 1999 r poz. 430/

Pełna treść dokumentu do pobrania [15,0kB]