Uchwała zarządu nr 20/338/III/2010
w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w okresie od 10.03.2010 r. do 30.11.2010 r.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z późn.zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 z 2003 r. poz. 873z późn. zm.), art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005 r. poz.2104 z późn.zm), Uchwały Nr III/44/1/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2010.

Pełna treść dokumentu do pobrania [42,0kB]


Załączniki
20z