Uchwała zarządu nr 512/321/IV/2014
w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego: 1) w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki, 2) w dziedzinie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/44/3/2013 z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

Pełna treść dokumentu do pobrania [60,0kB]


Załączniki
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3