Uchwała zarządu nr 410/124/IV/2012
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Motłochowi – dyrektorowi Wydziału Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 41 ust. 1 oraz art. 57 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z pózn. zm.), art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2009 r. Nr 72, poz. 619 z późn. zm.), § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn.16 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 5 – Pomoc techniczna, zawartej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. z 2009 r. Nr 177, poz. 1372 z późn. zm), § 51 ust. 1 pkt. 4 Statutu Województwa Śląskiego przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 czerwca 2006 r. nr II/49/19/2006, § 78 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Pełna treść dokumentu do pobrania [94,0kB]


Załączniki
zał. do Uchwały nr 410/124/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16 lutego 2012 roku