Postanowienie nr 18/PP/2016
w sprawie
uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki dla obszaru sołectw Ostrów i Przybynów

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 17 pkt 6 lit. b oraz art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [65,0kB]