Postanowienie nr 335/SP/2010
w sprawie
projektu „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych, z którego wyłączony został teren przeznaczony dla projektowanego zbiornika retencyjnego „Racibórz Dolny”

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 17, pkt 7a oraz art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [53,0kB]