Postanowienie nr 872
w sprawie
uzgodnienie projektu decyzji o wydanie decyzji o warunkach zabudowy p.n.: “budowa budynku magazynowo – inwentarskiego z gnojownikiem na parceli nr 369/47 karta mapy 7 obręb Połomia”

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 51 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 53, ust.4, pkt 10, ust. 5 oraz art. 64, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [9,0kB]