Uchwały

Uchwała zarządu nr 2150/222/V/2017
w sprawie
standardów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego, w sezonie zimowym 2017/2018

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.), w związku z art. 19 ust.1 i ust. 2 pkt. 2 oraz art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 2106/222/V/2017
w sprawie
przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolont

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486), art. 5a ust.1 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz w związku z § 6 załącznika do Uchwały nr IV/57/4/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia Zasad i trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.
Uchwała zarządu nr 2111/222/V/2017
w sprawie
zmiany uchwały nr 1684/211/V/2017 w sprawie aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

na podstawie
art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm) oraz art. 2 pkt. 25, art. 6 ust. 2, art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 2092/221/V/2017
w sprawie
wydania opinii

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz. U. z 2016r. poz. 486 z późn. zm./ oraz art. 11b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1496/

Uchwała zarządu nr 2094/221/V/2017
w sprawie
wydania opinii

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz. U. z 2016r. poz. 486 z późn. zm./ oraz art. 11b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1496/

Uchwała zarządu nr 2085/221/V/2017
w sprawie
przyznania nagród Marszałka Województwa Śląskiego za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.), § 12 załącznika do uchwały Nr III/56/3/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 września 2010 roku w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 240 poz. 3596 z późn. zm.).

Uchwała zarządu nr 2105/221/V/2017
w sprawie
lokaty wolnych środków budżetowych w 2017 roku

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.) oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) w związku z § 9 pkt 4 Uchwały Nr V/31/2/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok.