Uchwały

Uchwała zarządu nr 1040/256/V/2018
w sprawie
nabycia przez Województwo Śląskie od Gminy Bielsko- Biała prawa własności nieruchomości położonych w Bielsku- Białej

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 25d i art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.).

Uchwała zarządu nr 1037/256/V/2018
w sprawie
aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 77 ust. 1 i 3, art . 78 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 1018/256/V/2018
w sprawie
ogłoszenia konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2018 roku

na podstawie
8a oraz 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 ze zm.), art. 14, art. 15 i art. 17 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2237 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz.U. z 2016 r., poz. 1492), art. 2 ust. 1 pkt 1-2 i 6-7, art. 4 oraz art. 93 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.), art. 2 ust. 1 pkt 1 oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 783 ze zm.), Uchwałą nr V/17/1/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020 oraz Uchwałą nr V/34/8/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020

Uchwała zarządu nr 1055/256/V/2018
w sprawie
przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018–2030

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) w związku z § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 92)


Uchwała zarządu nr 1011/256/V/2018
w sprawie
zatwierdzenia Listy ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybór do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-200/17 dla Działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie,

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 1019/256/V/2018
w sprawie
rozwiązania na wniosek Beneficjenta umowy o dofinansowanie projektu

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096), art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1460 z późn. zm.) oraz § 35 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.11.01.03-24-0233/16-00.

Uchwała zarządu nr 1035/256/V/2018
w sprawie
przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zaliczenia odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Cieszyńskiego, Powiatu Bielskiego oraz Miasta Bielsko – Biała do kategorii dróg wojewódzkich.

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.).

Uchwała zarządu nr 1008/256/V/2018
w sprawie
wydania na wniosek wobec Beneficjenta – Gminy Ożarowice postanowienia o wstrzymaniu wykonania w całości decyzji Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13 lutego 2018 r. nr 557/RR/2018

na podstawie
art. 61 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.) w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 999/256/V/2018
w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o. z kwoty 30.180.000 zł do kwoty 30.480.000 zł

na podstawie
Art. 41 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 2096 z późn.zm.) w związku z § 7 ust. 4 Aktu założycielskiego Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością.