Uchwały

Uchwała zarządu nr 574/247/V/2018
w sprawie
nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-0180/17-002 złożonego przez MULTIPACK EUROPE Sp. z o.o. Sp. k. w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 566/247/V/2018
w sprawie
uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-023E/17-002 złożonego przez PHU Strzecha Krzysztof Mazur w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 562/247/V/2018
w sprawie
uwzględnienia protestu dotyczącego oceny wniosku nr WND-RPSL.11.03.00-24-02H3/16-001 złożonego przez Biuro Kadr Medycznych Michał Starosolski z siedzibą w Katowicach w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.).


Uchwała zarządu nr 571/247/V/2018
w sprawie
uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku WND-RPSL.03.02.00-24-01E7/17-002 złożonego przez COM4IT Sp. z o. o. Sp. k. w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2096 z późn. zm.), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 611/247/V/2018
w sprawie
ustalenia liczby i wysokości Nagród Teatralnych Złote Maski w województwie śląskim w roku 2018

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 862) w związku z uchwałą Nr IV/22/12/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia nagród Województwa Śląskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Uchwała zarządu nr 575/247/V/2018
w sprawie
uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-01FE/17-002 złożonego przez Silma Tools Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 608/247/V/2018
w sprawie
wyrażenia zgody na oddanie w najem oraz dzierżawę nieruchomości bądź ich części, położonych w Częstochowie, Pszczynie, Cieszynie i Żywcu.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 25d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 609/247/V/2018
w sprawie
udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego nr 508 znajdującego się w budynku położonym w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 5 na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.) art. 67 ust. 1a i ust. 3, art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U.z 2018 r.,poz. 121 z późn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr III/51/2/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 23 maja 2016 r. poz. 2845 z późń. zm.).