Uchwały

Uchwała zarządu nr 1187/261/V/2018
w sprawie
nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku WND-RPSL.04.03.01-24-04B0/17-003 złożonego przez Gminę Zawiercie w ramach konkursu nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-105/16.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 2018 poz. 913), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 1185/261/V/2018
w sprawie
nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku nr WND-RPSL.05.01.02-24-06FG/17-002 złożonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 913), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 1227/261/V/2018
w sprawie
zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Skorygowanego szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych na 2017 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku- Białej

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U z 2018, poz. 913), w związku z § 6 ust.3 pkt 4 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku- Białej (nadany Uchwałą Nr V/41/11/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r.).

Uchwała zarządu nr 1232/261/V/2018
w sprawie
zaopiniowania skorygowanego Szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2018 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U 2018, poz.913), w związku z § 6 ust. 3 pkt 2 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach (nadany Uchwałą Nr V/41/13/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r.).

Uchwała zarządu nr 1231/261/V/2018
w sprawie
zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2017 rok oraz ostatecznej propozycji podziału zysku netto za 2017 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku- Białej

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U 2018, poz. 913), w związku z § 6 ust. 3 pkt 5 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku- Białej (nadany Uchwałą Nr V/41/11/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r.).

Uchwała zarządu nr 1230/261/V/2018
w sprawie
zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2017 rok oraz ostatecznej propozycji podziału zysku netto za 2017 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U 2018, poz. 913), w związku z § 6 ust. 3 pkt 5 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie (nadany Uchwałą Nr V/41/12/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r.).

Uchwała zarządu nr 1229/261/V/2018
w sprawie
zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2017 rok oraz ostatecznej propozycji podziału zysku netto za 2017 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U 2018, poz. 913), w związku z § 6 ust. 3 pkt 5 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach (nadany Uchwałą Nr V/41/13/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r.).

Uchwała zarządu nr 1211/261/V/2018
w sprawie
zmiany Regulaminów konkursów nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-187/17, RPSL.08.01.01-IZ.01-24-188/17, RPSL.08.03.01-IZ.01-24-196/17, RPSL.09.01.05-IZ.01-24-154/17, RPSL.09.02.06-IZ.01-24-184/17, RPSL.09.02.06-IZ.01-24-165/17. RPSL.11.01.01-IZ.01-24-169/17, RPSL

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 913); art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2; art. 38 ust. 1 pkt 1; art. 41 ust 2 pkt 6, pkt 10 oraz ust. 5 art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.).


Uchwała zarządu nr 1101/259/V/2018
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Pani Monice Sternal – zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4, 4a oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r., poz. 1376 z późn. zm.), art. 44 i 53 ust. 2 oraz art. 188 ust.1 oraz art. 189 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), art. 14 ust. 1, art.15 ust. 1 i 18 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), art. 26 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.), art. 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), art. 93 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.1311 z późn. zm.), art. 9f pkt 1 ppkt 1 Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego z dnia 25 września 2014 r. wraz z późn. zm., § 49 ust. 1, art. 50 – 55 oraz §74 ust. 1 i 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, a także Zarządzenia nr 00021/18 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 15 mara 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania w sprawach o zamówienia publiczne