Uchwały


Uchwała zarządu nr 2663/230/V/2017
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

na podstawie
art. 41 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) w związku z art. 243 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1577)

Uchwała zarządu nr 2668/230/V/2017
w sprawie
przyjęcia wzoru rozliczenia dotacji podmiotowej dla instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Samorząd Województwa Śląskiego

na podstawie
Art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) w związku z § 5 pkt 2 załącznika do uchwały nr IV/25/13/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia „Zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Samorząd Województwa Śląskiego” i uchylenia uchwały nr I/11/18/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 30 sierpnia 1999 roku

Uchwała zarządu nr 2671/230/V/2017
w sprawie
zawarcia aneksów nr 1 do umów z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A.

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2096); art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1834 z późn. zm.), § 9 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 304 z późn. zm.)


Uchwała zarządu nr 2643/230/V/2017
w sprawie
powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2018-2022 oraz prz

na podstawie
art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r., poz. 2096), art. 15 ust. 2b, 2d, 2e i 2ea ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r, poz.1817 z późń. zm.), Zasad powoływania i trybu pracy komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego stanowiących załącznik do Programu współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 przyjętego Uchwałą Nr V/46/7/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 listopada 2017 roku oraz w związku z Uchwałą nr 2500/228/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2018-2022.

Uchwała zarządu nr 2649/230/V/2017
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Szmajduch-Pyzik – dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu

na podstawie
art. 41 ust 1 i art. 56 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096); § 2 ust 2 uchwały Nr V/31/1/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030, z późniejszymi zmianami

Uchwała zarządu nr 2653/230/V/2017
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Stule – dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie

na podstawie
art. 41 ust 1 i art. 56 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096); § 2 ust 2 uchwały Nr V/31/1/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030, z późniejszymi zmianami

Uchwała zarządu nr 2681/230/V/2017
w sprawie
w sprawie: udzielenia upoważnienia Panu Marcinowi Rachwał – p.o. zastępcy dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2096); art. 6 ust. 3 pkt 3 i ust. 4 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U z 2017 r., poz. 562 z późn. zm.); § 12 pkt 1, 2 i 3 i § 11 pkt 5 oraz § 14 pkt 2 umowy zadań delegowanych nr 12/2015_DDD-UM12 zawartej w dniu 28 maja 2015 r.; § 74 ust. 1 i 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Uchwała zarządu nr 2682/230/V/2017
w sprawie
w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Danucie Jędrychowskiej – p.o. kierownika referatu do spraw obsługi PROW w Wydziale Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2096); art. 6 ust. 3 pkt 3 i ust. 4 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U z 2017 r., poz. 562 z późn. zm.); § 12 pkt 1, 2 i 3 i § 11 pkt 5 oraz § 14 pkt 2 umowy zadań delegowanych nr 12/2015_DDD-UM12 zawartej w dniu 28 maja 2015 r.; § 74 ust. 1 i 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego