Uchwały

Uchwała zarządu nr 2102/221/V/2017
w sprawie
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok

na podstawie
art. 41 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) w związku z § 9 pkt 2 Uchwały Nr V/31/2/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok.

Uchwała zarządu nr 2082/221/V/2017
w sprawie
wydania decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wykorzystanego z naruszeniem procedur i określenia terminu, od którego nalicza się odsetki

na podstawie
art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 46 ust. 2a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.), art. 207 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 9 pkt 1, art. 60 pkt 6 w zw. z art. 61 ust. 1 pkt 2 oraz w zw. z art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.), § 15 umowy nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0030/15-00 z dnia 8 sierpnia 2016 r. o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz z aneksami

Uchwała zarządu nr 2068/221/V/2017
w sprawie
udzielenia upoważnienia Pani Aleksandrze Kalafarskiej – zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 41 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);art. 207 ust.4 oraz art. 210 ust 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.); § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (tekst jednolity Dz. U. z 2017 nr poz. 1078 z późn. zm.); § 74 ust. 1 i 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Uchwała zarządu nr 2069/221/V/2017
w sprawie
udzielenia upoważnienia Pani Stefanii Koczar-Sikorze – zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 41 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);art. 207 ust.4 oraz art. 210 ust 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.); § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (tekst jednolity Dz. U. z 2017 nr poz. 1078 z późn. zm.); § 74 ust. 1 i 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Uchwała zarządu nr 2070/221/V/2017
w sprawie
udzielenia upoważnienia Pani Magdalenie Sadek – zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 41 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);art. 207 ust.4 oraz art. 210 ust 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.); § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (tekst jednolity Dz. U. z 2017 nr poz. 1078 z późn. zm.); § 74 ust. 1 i 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Uchwała zarządu nr 2091/221/V/2017
w sprawie
wyboru podmiotów oraz kluczowych biegłych rewidentów do badania rocznych sprawozdań finansowych za 2017 rok wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U 2016, poz.486 z późń.zm.), w związku z art. 66 ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity DZ. U. 2016 poz. 1047 z późn.zm.).

Uchwała zarządu nr 2080/221/V/2017
w sprawie
rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17 dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregion Centralny, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Osi priorytetowej IX Włączenie społe

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2; art. 38 ust. 1 pkt 1; art. 46 ust 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)Uchwała zarządu nr 2099/221/V/2017
w sprawie
obciążenia nieruchomości stanowiącej współwłasność Województwa Śląskiego położonej w Zabrzu przy ul. 3 Maja 64, służebnością przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 486 z późń. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 25d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.), art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2017r., poz. 459 z późn. zm.) w zw. z § 12 pkt 2 Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 23 maja 2016r. poz. 2845 z późn. zm.).