Uchwały

Uchwała zarządu nr 1047/256/V/2018
w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie pełnomocnictwa Pani Jolancie Kopiec - dyrektorowi Śląskiego Ogrodu Zoologicznego z siedzibą w Chorzowie na przystąpienie do grupy zakupowej Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii (wspólny zakup energii elektrycznej) or

na podstawie
art. 41 ust. 1 i art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 i art. 228 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze.zm.) a także § 2, ust 3 i 4 Uchwały nr V/48/1/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018-2030.Uchwała zarządu nr 985/255/V/2018
w sprawie
przyjęcia aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2018 rok

na podstawie
art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 37 ust. 1 i art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn.zm.), art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2960 z późn. zm.) oraz art. 125 ust. 3 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320)

Uchwała zarządu nr 990/255/V/2018
w sprawie
w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert na zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu, zawarte w Programie Owca Plus do roku 2020, powołania komisji konkursowej opi

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2096, z późn. zm.), art. 15 ust. 2a, 2b, 2d-f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 450), zgodnie z Programem współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 przyjętym Uchwałą Nr V/46/7/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z 20 listopada 2017 r.

Uchwała zarządu nr 991/255/V/2018
w sprawie
w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w roku 2018.

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2096, z późn. zm.), art. 15 ust. 2a, 2b, 2d-f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 450), zgodnie z Programem współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 przyjętym Uchwałą Nr V/46/7/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z 20 listopada 2017 r.

Uchwała zarządu nr 992/255/V/2018
w sprawie
w sprawie przystąpienia do organizacji konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” i przyjęcia regulaminu konkursu w roku 2018

na podstawie
art. 41 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie województwa ( tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 2096 z późn.zm.) oraz Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie 2020+ przyjętej uchwałą Nr IV/38/2/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 1 lipca 2013r.


Uchwała zarządu nr 987/255/V/2018
w sprawie
ogłoszenia naboru wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2018 roku

na podstawie
art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 4 i art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.), art. 114 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr V/17/1/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020.

Uchwała zarządu nr 986/255/V/2018
w sprawie
ogłoszenia naboru wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2018 roku

na podstawie
art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 783 z późn. zm.), art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.), art. 114 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.) w związku z Uchwałą nr V/34/8/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020