Uchwały


Uchwała zarządu nr 2567/229/V/2017
w sprawie
zawarcia Aneksu Nr 3 do umowy nr 2843/ZD/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r., dotyczącego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebam

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 2096) w związku z art. 35 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2046) oraz §9 ust. 1 przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 937 z późn. zm.).Uchwała zarządu nr 2560/229/V/2017
w sprawie
zmiany pakietu aplikacyjnego oraz zatwierdzenia Listy ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów w ramach pierwszego etapu konkursu i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.01.01.00-IZ.01-24-078/16 dla Dzia

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096); art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, art.41 oraz art. 46 ust. 1 w ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 2559/229/V/2017
w sprawie
zatwierdzenia Listy ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-119/16 dla Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Sub

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096); art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 2612/229/V/2017
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Pani Alicji Kulce - dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 2, art. 55 i 56 ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) w związku z art. 95 i 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 2582/229/V/2017
w sprawie
zawarcia umów zleceń z ekspertami z listy Ministra Edukacji Narodowej

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096.), art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r.. ) oraz § 14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393)

Uchwała zarządu nr 2573/229/V/2017
w sprawie
zmiany uchwały nr 2507/228/V/2017 z dnia 28.11.2017 roku oraz zawarcie aneksu nr 1 do umowy dotacji 3790/ZD/2017 z dnia 29.11.2017 r. ze Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku-Białej

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) oraz art. 114 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.).

Uchwała zarządu nr 2548/229/V/2017
w sprawie
nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku WND-RPSL.03.03.00-24-08DC/16-002 złożonego przez ELLA Language Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2096), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)