Uchwały

Uchwała zarządu nr 551/245/V/2018
w sprawie
podjęcia decyzji o dofinansowaniu zadań zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2018 r.

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2096), art. 11 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zm.) oraz Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, przyjętego Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/46/7/2017 z 20 listopada 2017 r.

Uchwała zarządu nr 552/245/V/2018
w sprawie
ustalenia liczby oraz wysokości nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2017

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 7 a ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 862) w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu przyznawania nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku stanowiącego załącznik nr 6 do Uchwały Nr IV/22/12/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia nagród Marszałka Województwa Śląskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Uchwała zarządu nr 554/245/V/2018
w sprawie
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok

na podstawie
art. 41 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017., poz. 2077 ze zm.) w związku z § 9 pkt 2 Uchwały Nr V/48/2/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok.

Uchwała zarządu nr 506/245/V/2018
w sprawie
uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-0194/17-002 złożonego przez Gabinet Stomatologiczny – Marcin Reginek w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 536/245/V/2018
w sprawie
zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Państwowym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 114 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 160 z późn. zm.).